Voltige

  • Voltige er en idrett der en eller flere utøvere utfører akrobatiske øvelser på en hesterygg i bevegelse
  • Voltige er en idrett som stammer flere tusen år tilbake i tid og i OL ca 500 fvt. kunne man konkurrere i voltige
  • I Norge arrangeres det NM, men det arrangeres også VM og ulike andre internasjonale konkurranser
  • Voltige er mest utbredt i land som Tyskland, Sverige og Frankrike. Det var 24 medlemsnasjoner i VM i 2011
  • Man får poeng av selve utførelsen av øvelsen, men også hvordan hesten oppfører seg kan gi poeng
  • Både kvinner og menn kan være på samme lag og utføre akrobatikken sammen

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.