Weer en klimaat Hoofdstuk 5 paragraaf

Het weer is de toestand van de atmosfeer op een bepaalde tijd en op een bepaade plaats. Het klimaat is het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar.

De atmosfeer is de lichtlaag rond de aarde. Hierin speelt het weer zich af. Weerelementen zijn de onderdelen van het weer zoals temperatuur, neerslag, luchtdruk en wind.

De zon verwarmt het water. Het water verdampt. De warme vochtige lucht stijgt op. Hoog in de lucht koelt de lucht af en het verdampte water condenseert. Er ontstaan wolken. Uit de wolken valt de regen. Als de regen boven de zee valt wordt dit de korte waterkringloop genoemd. Valt de regen boven land dan stroomt het water in korte of lange tijd weer terug naar de zee. Dit wordt de lange waterkringloop genoemd.

Als lucht wordt verwarmt dan stijgt het op. Op de grond is dan weinig lucht en we noemen dit lage druk. Als de lucht hoog in de lucht afkoelt zakt het naar beneden. Er is dan op de grond veel lucht. We noemen dit hoge druk

Omdat het op de evenaar het warmst is stijgt de lucht daar op. Op de evenaar is dan ook bijna altijd een lage luchtdruk. De lucht die is opgestegen bij de evenaar zakt rond de 30 graden noorder- en zuiderbreedte naar beneden. Daar is dus een hoge luchtdruk. Op de polen is het koud. Daar zakt de lucht naar beneden. Rond de 60 graden noorder- en zuiderbreedte botsen de koude lucht van de polen en de warme lucht van de evenaar op elkaar. Hierdoor moet de warme lucht stijgen en ontstaat ook daar een lage druk gebied.

Op de foto zie je zowel een hoge- als een lagedruk gebied liggen. Bij lage druk hebben we over het algemeen veel bewolking en dus ook kans op regen. Bij hogedruk is het over het algemeen zonnig en dus droog.

Wind waait van hoge- naar lagedruk. Hoe groter het verschil in luchtdruk hoe meer wind er zal zijn.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.