Bronnen

Ik heb deze bron gekozen, omdat er staat hoe je kan remixen en wat remixen is. Door te remixen willen we een klassiek nummer innovatief maken.

Ik heb deze bron gekozen, omdat je op deze site programma's kan vinden welke programma's je kan gebruiken om muziek te gaan remixen

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.