Presenza tilbyr TRENING OG UTVIKLING AV MENNESKER I ENDRINGPROSESSER

Endringer større enn den industrielle revolusjon for 200 år siden, - er i gang!

VÅRT NYE ARBEIDSLIV har begynt!

GEVINSTREALISERING

FUTure LEADERs

VI FORMER OG MOBILISERER VIRKSOMHETER FOR FREMTIDEN!

I SAMARABEID MED WWW.FUTURELEADERS.ONE ARRANGERER VI DET MEST INSPIRERENDE, PRAKTISKE OG EFFEKTIVE LEDERUTVIKLINGSPROGRAMMET FOR FREMTIDENS LEDERE.

"

er du klar for fremtiden?

Neuro-Semantic er læren om hvordan vi skaper mening ut fra egne opplevelser, erfaring og sansepåvirkning. Hvilke refleksjoner og tanker vi har om våre opplevelser er viktig i forhold til hvordan vi møter verden og menneskene rundt oss.

Med Neuro-Semantic som metode kan vi bevisstgjøre egne tankemønster og velge selv hvordan vi vil møte utfordringer, og de tanker og følelser som skapes.

Neuro-Semantic er en disiplin som brukes over hele verden. Vi tror at en større forståelse av tanker og mening gjør mennesker i stand til å frigjøre et større potensial i seg selv og andre.

Credits:

Created with images by the bridge - "Mega Moon Rising in Brigantine New Jersey 3/19/2011" • little_frank - "Colours of the rainbow"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.