Türi Põhikool Digitegevus

Konkursid

Õpetajate koolitus

HITSA koolitused

Digivahendite kasutamine

Õppematerjalid

Meetodid ja keskkonnad

Vahendid

  • Projektor,
  • Dokumendikaamera
  • Arvuti
  • Nutitelefon
  • Tahvelarvuti
  • Targad vidinad ja hariduslikud robotid
Created By
Laine Aluoja
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.