Gjenskap KLARHET og ORIENTERING i ditt liv INVITASJON TIL IMPAKT SAMTALE

En gang iblant står vi alle ovenfor komplekse situasjoner, nye valg, nye omgivelser vi må tilpasse oss. Trangen for å finne fram til et svar og en balanse i ukjente omgivelser blir stor. Og behovet for selvrefleksjon og nullstilling øker. I den refleksjonen ligger et håp om å finne fram til en ny helhet – ett nytt ståsted med ny oversikt over livet.

"Everyone in this world shares the same innate source of wisdom, but it is hidden by the tangle of our own misguided personal thoughts.” Sydney Banks
IMPACT – TALK inviterer deg til virkningsfull samtale, hvor undring, refleksjon og ny start er vårt mål. Gjennom nysgjerrighet og refleksjon finner du fram til helhet – ett nytt grunnlag der det blir mulig å forstå dine egne reaksjoner og valg. Gjennom undring og utforskning får du et bredere perspektiv på livet. En bedre forståelse av ”det store bildet” letter tilpasningen og muliggjør en ny start.

Hva er IMPAKT samtale?

Vi snakker sammen på en Innsiktsfull, Meningsfull, Prinsippbasert, Autentisk, Kreativ måte om Tidløs visdom som alle har.

IMPAKT samtaler er fast forankret i virkeligheten, enn så kompleks den ser ut. Virkeligheten finner vi ved å være oppmerksom, spørrende og reflekterende.

INNSIKTSFULL

Innsikt føles godt og trygt. Det å se noe nytt innenfra har en virkningsfull effekt. Det gir en praktisk innstilling til livet.

I IMPAKT samtalene fokuserer vi ikke på situasjonen og omgivelsene du befinner deg i, da dette er kun en distraksjon. Vi retter fokuset til din holdning til omgivelsene og dine utfordringer. Å fokusere innover åpner for innsikt – et øyeblikk hvor vi kan bli klar over meningsfulle sammenhenger som tidligere ikke var oppfattet. Dette anses å være den beste forutsetningen til gode prestasjoner, produktive handlinger, pålitelige relasjoner og kontinuerlig utvikling.

MENINGSFULL

Iblant føler vi at sammenhengen i livet blir brutt. “Det oppleves som meningløst” betyr “Livet mitt henger ikke sammen lenger”. I vår vitenskapelig og digitale samfunn leter vi etter sammenhengen mellom årsak og virkning - “Hva har jeg gjort for at dette skal skje meg?”. Selv om dette kan være kuriøst å utforske, er det mer distraherende enn konstruktivt. Det er for sent å gjøre om fortidens valg, og ingen kan skaffe seg full kontroll over fremtiden gjennom gode gjerninger, sunne kostvaner, eller positiv tenkning.

I IMPAKT samtaler søker vi en helt annen form for sammenheng, der det er virkelig støtte å hente. Vi skifter fokus fra årsakssammenheng til verdisammenhengen basert på menneskelige interaksjon. “Hva er meningsfylt for deg akkurat nå?”. Dette bidrar til at vi tar avgjørelser ut fra et reflektert sinn, ikke fra en misforstått impuls.

PRINSIPPBASERT

Det er viktig å forenkle. For å gjøre det enkelt og oversiktlig, bør man forholde seg til noe som er så sant som naturens lov.

IMPAKT samtaler tar utgangspunkt i tre grunnleggende psykologiske prinsipper. Det at mennesker lever, tenker og opplever omgivelsene “innenfra og ut”. Disse prinsippene forklarer all menneskelig opplevelse, holdning, valg og atferd. Forståelsen av disse prinsippene åpner for et bredere perspektiv og bedre forståelse. IMPAKT samtaler fokuserer på det som er fundamentalt om menneskets natur og livet - det at livet er ukjent og uforutsigbart og at mennesker er skapt til å møte livet sånn som det kommer. Ved å øke forståelsen kan du forholde deg til egen opplevelse med klarhet, ærlighet og selvtillit, som gjør det lettere å fokusere på det som er viktig i hverdagen.

AUTENTISK

Ting begynner å endre seg når du aksepterer dem slik de er - ikke hvordan de burde være eller hvordan vi vil at de skal være. Åpenhet og ærlighet for din situasjon er utgangspunktet for all endring og vekst. Er du ærlig om hvor du er nå, blir det lettere å komme deg ditt hvor du vil. Det er naturlig å ta eierskap og ansvar for egne handlinger - det er en mer reflektert og oppriktig holdning til deg selv og dine valg.

I IMPAKT samtaler er det viktig at du selv skal oppdage eller finne “din egen vei”. Det handler om refleksjon over dine egne holdninger, valg og handlinger og om forståelse av hva som er naturlig for deg i motsetning til hva som forventes eller kreves av deg. Det skal skape et mer solid og konsistent grunnlag å leve fra.

KREATIV

IMPAKT samtaler peker til vår indre kilde av inspirasjon og skapende potensial. Manglende bevissthet av dette fører til at man bli sittende fast og vil gjøre det samme hele tiden og dermed hindrer endring og fremgang. Intensjonen med IMPAKT samtalene er å skape et rom hvor nye tanker og innsikt kan oppdages og gamle mønster brytes ned. Dette er avgjørende for å løse problemer, utfordringer og for å skape fornyelse og fremgang.

TIDLØS

Det er lett å tilbringe mye tid med bekymringer om fremtiden eller minner om fortiden. I begge tilfeller kobler vi av fra nåtiden – vi er i tankevandringsmodus og vårt perspektiv blir uklart. Med et uklart sinn blir det vanskelig å ta avgjørelser og handle proaktiv. Vi føler at tiden ikke strekker til.

IMPAKT samtaler er en realitetsorientering – en samtale som ”henter oss inn” fra å være i tankevandringstilstand til å være tilstede og bevisst. Det er en samtale om det som er mulig for deg akkurat nå. Prinsippene du vil lære om gjelder siden tidenes morgen. Og innsiktene du vil få, vil altid være aktuelle for deg.

Hva mener andre om IMPAKT samtaler?

Hvem har du IMPAKT samtale med?

Irina har en allsidig bakgrunn, med over 7 år erfaring som siviløkonom og finansanalytiker. I tillegg, har hun tatt utdanning i organisasjonspsykologi og har kompetanse innen konflikt- og krisesamtaler. De siste 2 årene har spesialisert seg som kurs- og foredragsholder, samt veileder. Hun brenner for å bistå mennesker med endringer i møte, gjennom åpne og meningsfulle samtaler.

på epost: irina.morari@alumni.nhh.no eller mobil: +47 975 29 693.

Created By
Irina Morari
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.