Zombie apocalypse Filip Steen, Amy softie en laszlo hagen

verhaallijn: Filip, Amy en Laszlo

scene: arm van zombie op de deurpost loopt vervolgens door de deur.

Zombie ziet het meisje en rent erachter aan.

Meisje rent naar de lift en doet em snel dicht.

Drukt op knopje naar 3e verdieping.

Ze zoekt daar een wapen.

Ze vind in de gang tussen het gereedschap een moker hamers.

Ze ziet de zombie de trap oplopen.

Ze trapt de zombie van de trap.

Ze gaat er achter aan.

Zombie op begaande grond.

Hij kan niet bewegen meisje slaat em dood.

Eind scene: meisje slaat zombie kapot met mokerhamer loopt met slepende hamer de school uit.

schetsen laszlo
schetsen filip
schetsen Amy
caracters filip
caracter amy

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.