Make A Difference Project By MIss. Runchida Chantaranuwong 570112010021

นางสาว สุธินารถ ใยผุย (กุ้ง)

พัฒนาด้านการพูด

ความเป็นมาหรือเหตุผลในการพัฒนา

  • การพูดมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเราทุกคนเป็นอย่างมาก เพราะการพูดคือรูปแบบของการสื่อสารที่ง่ายและทำความเข้าใจได้ชัดเจน มากกว่าการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการสนทนากันระหว่างบุคคล การพูดต่อหน้าที่สาธารณะชน การพูดโดยผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถพูดสื่อสารกันได้ เป็นต้น
  • ดังนั้นพบว่า นางสาว สุธินารถ ใยผุย ยังขาดทักษะในการพูดเนื่องจาก นางสาว สุธินารถ ใยผุย เป็นคนที่พูดเร็วทำให้คนฟังได้รับการสื่อสารที่ค่อนข้างยาก อาจจะฟังไม่ชัด หรือฟังไม่ทันว่าได้พูดอะไรไป จึงทำให้ในเรื่องด้านการพูดของ นางสาว สุธินารถ ใยผุย ขาดทักษะด้านนี้ไป
  • จากที่ได้ดำเนินการพัฒนาตลอดระยะเวลา 2 เดือน พบว่า นางสาวสุธินารถ ใยผุย มีการพัฒนาด้านการพูดมากขึ้น จากที่เป็นคนที่พูดเร็วก็ปรับเปลี่ยนพูดให้ช้าลง เพื่อที่จะทำให้คนฟังได้รับการสื่อสารด้านการพูดของ นางสาว สุธินารถ ใยผุย ได้ใจความและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

สภาพก่อนที่จะพัฒนา

สภาพก่อนการพัฒนาด้านการพูดของ นางสาว สุธินารถ ใยผุย เริ่มจากการหาข้อบกพร่อง พบว่า นางสาว สุธินารถ ใยผุย เป็นคนพูดเร็ว เวลาพูดก็จะทำให้คนฟัง ฟังไม่ทัน จับใจความยาก ทำให้ขาดทักษะด้านการพูดไป เวลาที่มีการพรีเซ็นงานหน้าชั้นเรียนก็จะรีบพูดในส่วนของหัวข้อนั้นๆ จะทำให้เพื่อนๆ ฟังไม่ทัน

เป้าหมายในการพัฒนา (กำหนดผลที่เป็นรูปธรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการพัฒนาได้)

  • นางสาว สุธินารถ ใยผุย มีการพูดช้าลง
  • นางสาว สุธินารถ ใยผุย เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี พูดเข้าฝจได้ง่าย และสื่อสารชัดเจนมากยิ่งขึ้น

วิธีการพัฒนา (บอกเทคนิค/วิธีการ/ขั้นตอน ช่วงเวลา และบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในของแต่ละขั้นตอน)

  • โดยการที่ใช้เทคนิคการสอนงาน ในการพัฒนาด้านการพูดให้กับ นางสาว สุธินารถ ใยผุย เพราะเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่สามารถพัฒนาด้านการพูดได้อย่างง่าย เนื่องจากจะเป็นเทคนิคที่เกี่ยวกับสอนงานโดยตรงทำให้ผู้ที่พัฒนานำเทคนิคนี้ไปใช้ เพื่อที่จะได้พัฒนาด้านการพูด โดยมีการสอนเรื่องการพูดให้ถูกหลักการ มีการพูดให้ชัดเจน พูดให้เข้าใจง่าย ก็จะสามารถทำใหผู้ที่ถูกพัฒนาสามารถนำหลักการนี้ไปใช้ได้อย่างบรรลุเป้าหมายในอนาคต

ขั้นตอนที่ดำเนินการพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

1. นางสาว สุธินารถ ใยผุย (ผู้ถูกพัฒนา) และนางสาว รัญชิดา จันทรานุวงศ์ (ผู้พัฒนา) ได้มีการทดสอบเรื่องการพูด

2. โดยเริ่มการพัฒนาตั้งแต่ เดือน มีนาคม – เดือน เมษายน เวลา 16.30 – 17.30 น. ของทุกๆ วันพุธและ วันศุกร์

3. เริ่มฝึกด้านการพูด โดยที่ฝึกจากการอ่านหนังสือ อ่านข่าว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะฝึกให้มีการพูดได้อย่างเข้าใจง่าย และสื่อสารที่ชัดเจน

ผลจากการพัฒนา (เทียบกับเป้าหมาย)

1. มีการเรียนรู้ด้านการพูดมากขึ้น พูดช้าลง ทำให้คนอื่นเข้าใจในการพูดมากขึ้น

2. มีบุคลิกภาพในการพูด คือ พูดช้าและได้ใจความ ใช้สายตาระหว่างพูดมองไปรอบๆ เพื่อทำการสื่อสารที่ดี และทำให้เกิดความเคยชินและเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น

ปัญหา/ข้อจำกัดในการพัฒนา

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการพัฒนา คือ เนื่องจาก นางสาว สุธินารถ ใยผุยพักอยู่หอแถวมหาวิทยาลัยฯ ส่วนตัวดิฉัน (นางสาว รัญชิดา จันทรานุวงศ์) พักอยู่บ้านซึ่งระยะทางไกลกันพอสมควร ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาในการพัฒนาในด้านการพูดให้กับ นางสาวสุธินารถ ใยผุย ดังนั้น จึงได้มีการพัฒนาด้านการพูดในเวลาพัก หรือคาบที่มีเวลาว่าง ก็จะทำให้ช่วงเวลาในการพัฒนาน้อยเกินไป จึงได้มาตกลงกันว่าจะพัฒนาด้านการพูดในช่วงเวลาเลิกเรียนตั้งแต่ เวลา 16.30 – 17.30 น. ของทุกๆ วันพุธและศุกร์

สิ่งที่ทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ

นางสาว สุธินารถ ใยผุย เปิดใจที่จะพัฒนาด้านการพูด และนำเทคนิคต่างๆไปใช้ในการพัฒนาตนเอง มีความตั้งใจ ความพยายาม และหมั่นฝึกฝนในเรื่องการพูดและทำให้ นางสาว สุธินารถ ใยผุย มีการพัฒนาด้านการพูดได้เป็นอย่างดี

Created By
Runchida Chantaranuwong
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.