Jak ten czas szybko leci

Teraz dodaję tekts

Tata i Adam
Asiaczek i Adam

Robiłam teraz pokaz galerii

Dopisałam do plusa

Kołobrzeg

Z dziadziusiem

Z siotrą

Przyjęcie Komunijne u Onyśków

Cała trójka

Dmuchawce, latawce

Ekipa!

Motor

Lato w Kołobrzegu

Myślęcinek

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.