Mobile Game suzanne distelbrink

De game Knots Fun is een game waarbij je een touwtje uit de knoop moet halen, het touwtje kan verschillende uiterlijke hebben. Je kan bij deze game swipen, tappen en draggen. Wat je nog zou kunnen doen met deze app is een soort multiplayer dat de ene een knoop legt en de ander hem binnen een bepaalde tijd moet losmaken.

Credits:

Created with images by TeroVesalainen - "smartphone white silver"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.