Vänta barn

En gravidfotografering där vi trotsade kylan och gick ut för att föreviga magen i vinterns första snö. Vi fick även till några fina bilder inomhus, men allt är inte till för att visas här.. Men så mycket kärlek och förväntan i luften. En månad senare fick vi veta att det var en liten Alvar i magen. Helt underbart! Livet!

Created By
angelica liljenroth
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.