ครูรู้หนูทำได้ ม.3 ครูชี้นำ...นักเรียนทำอย่างตั้งใจ ม.3

ผลงานของเด็กๆ ม.3👍

GOOD JOB😜

เรียนและรู้เป็นครูด้วยตนเอง

ตั้งอกตั้งใจ😋
มันไม่ใช่ของยาก😝 เรียนได้รู้ด้วยช่วยกัน
ในที่สุด...ความรู้ก็ไม่ได้อยู่แล้วในหนังสือ

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.