Zeur Niet

Vooronderzoek

Eerst ging ik online wat logo's zoeken om een idee te krijgen van wat voor logo's ik kan maken. Daarna ging ik door de website van het koor. Om een idee te krijgen van wat ze precies zouden willen. Zoals welke kleuren willen ze? Wat zou er precies bij passen? Daardoor ben ik aan de slag gegaan met de schetsen.

Schetsen

Typografisch schema

Dit lettertype vond ik er bij passen. Vooral toen ik begon met het ontwerpen van de logo. Het geeft toch een serieus gevoel maar ook er sierlijk. Vanwege wat het koor aan heeft dacht ik dat dit toch een goede lettertype was.

Kleuren schema

Deze kleuren heb ik gebruikt omdat ik vind dat het bij ze past. Ook al zijn de kleuren die ze het meest gebruiken rood en wit ik vond dit toch wat meer bij ze passen. Want ook op de website is er toch wel nog wat paars dus vond ik het wel bij ze passen. En ze geven een erg rust gevend gevoel dus daarom heb ik lichten kleuren gebruikt.

Logo

Ik ben tot het logo gekomen door te kijken op het website van het koor en de kleding die ze op de foto's dragen. De kleren die ze dragen zijn erg netjes en geven een serieus gevoel. Maar het is duidelijk dat ze ook erg veel plezier hebben. Waardoor ik bedacht had dat in het logo toch wel leuk en gezellige moet zijn. Vandaar een persoon in het logo die aan het zingen is. De kleuren voor het rustige gevoel. Het lettertype voor dat ze erg serieus zijn over wat ze doen en dat ze zo gezellig zijn.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.