Energiomsentning

Energiomsetning er noe alle har i kroppen. Energiomsetning er noe vi trenger for å leve. vi må ha energifrigjøring i cellene våre for at vi skal kunne klare å løfte opp en arm. energifrigjøring gir oss energi. dette er noe jeg skal komme nærmere inn på videre.

ATP er forkortelsen for adenosintrifosfat og det er her energien blir hentet fra. dette skjer ved at en fosfat blir brutt fra koplingen sin. Dette går over da til å bli et biprodukt av ATP som blir kalt for ADP som er forkortelsen for adenosindifosfat.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.