วิธีการประหยัดไฟ โดย:ด.ญ.ปุญญิศา ลี้ภากรณ์ ป.6/5 เลขที่17

ในปัจจุบันนี้ มนุษย์ใช้ทรัพยากรต่างๆได้สิ้นเปลือง หนูมีวิธีง่ายๆที่จะประหยัดนำ้และไฟ

วิธีการประหยัดไฟ

1.ปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพราะจะทำให้สิ้นเปลือง พลังงานไฟและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

2.เมื่ออากาศไม่ร้อน ควรใช้พัดลม และลดการใช้แอร์

3.ถอดปลั้กทุกครั้งหลังใช้งาน

เพียงแค่นี้เราก็จะสามารถประหยัดไฟได้ง่ายๆ

Credits:

Created with images by jniittymaa0 - "light bulb light halogen" • xegxef - "light lamp electricity" • Tirso Lecointere - "Turn off the light"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.