Ung-web Randaberg kommune | barnevernet

Visste du at...

...barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Men hvis de ikke får det helt til, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge får den trygghet de behøver.

Du kan ringe alarmtelefonen, tlf. 116 111, eller kontakte barnevernvakta om du trenger hjelp nå. Har du noe på hjertet? Ring 51 41 41 00 (på dagtid mellom kl. 08.00 og 15.30), eller Barnevernvakten i Stavanger, tlf. 51 89 91 67 / 51 89 90 00 (når barnevernet i Randaberg har stengt).
Venner er godt å ha.

Greit å vite.

Hva kan barnevernet hjelpe deg med? Gi hjelp til foreldre, blant annet om penger og fritid. Gi annen hjelp, blant annet barne- og ungdomspsykiatrien. Skaffe besøkshjem eller fritidskontakt. Gi støtte til fritidsaktiviteter og ferietiltak. Gi opphold i fosterhjem eller institusjon. Når bør du ta kontakt med barnevernet? Når et barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell. Når et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig. Når et barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep. Når foreldre har store rusproblemer eller store psykiske problemer. Når foreldre har mistet styringen over barnet sitt eller ungdommen sin. Hva skjer når du tar kontakt med barnevernet? Du får anledning til å snakke med en barnevernsarbeider om det du har på hjertet. Du får informasjon om hva barnevernet gjør med saken videre. Før det er gått tre måneder skal barnevernet undersøke saken din - og om det er behov for hjelp. Det er barnevernet som følger opp saken. Hva legger barnevernet vekt på? Hensynet til barnet og den unge sitt beste skal alltid ha førsteprioritet. Å støtte foreldre slik at de klarer seg selv. Rett hjelp til rett tid. Åpenhet overfor foreldrene i barnevernsaker. Taushetsplikt i barnevernsaker.

MITT BARN Randaberg.

For foreldre til barn og unge i alderen 0-18 år som trenger litt ekstra.

På sidene MITT BARN Randaberg finner du informasjon om hvem du kan kontakte hvis du trenger hjelp og hvilken hjelp barnevernet i Randaberg kan gi deg.

For de barna som trenger ekstra hjelp eller oppfølging, skal kommunen forsøke å finne greie løsninger. Vi tror at tidlig og riktig hjelp gir best resultat.

Foreldre oppfordres til å ta kontakt hvis de er bekymret eller har spørsmål knyttet til barnet eller de unge sin utvikling.

Trygghet er viktig - for barn og unge.

Credits:

Foto: Ove Sveinung Tennfjord

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.