Õpilaste uurimistööde kaasjuhendamise pilootprojekt Kasvulava tulevastele teadlastele

Möödunud sügisel käivitasid Tallinna Ülikool ja Tallinna Haridusamet ühiselt õpilaste uurimistööde kaasjuhendamise pilootprojekti, kus lisaks õpetajatele juhendavad õpilasi ka TLÜ magistrandid. Pilootprojekti käigus töötatakse välja kaasjuhendamise mudel, mis arvestab kõigi osapoolte vajadusi ja iseärasusi. Mudelit katsetatakse õppetöös ning seda arendatakse osalejate tagasiside alusel.

Kellele ja miks?

Projektist saavad kasu Tallinna üldhariduskoolide õpilased ja õpetajad ning ülikooli tudengid ja õppejõud. Kaasjuhendamissüsteem aitab kasvatada Tallinna gümnaasiumite õpetajate uurimistööde läbiviimise teadmisi ja juhendamisalaseid võimekusi ning tõsta õpilaste uurimistööde kvaliteeti. Teisalt suurenevad ka TLÜ üliõpilaste juhendamisalased pädevused ja kasvavad õppejõudude uurimisrühmade juhendamise oskused ja võimekus.

Kes osalevad projektis?

Projekti partnerid on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut (vastutav täitja) ja digitehnoloogiate instituut ning Tallinna Haridusamet. Osalevaid koole on kuus: Tallinna Kristiine Gümnaasium, Pääsküla Keskkool, Tõnismäe Reaalkool, Tallinna 32. Keskkool, Tallinna Õismäe Vene Lütseum ja Tallinna 21. Kool.

Mida õpilased uurivad?

Kaasjuhendamise pilootprojekti õpilaste uurimistööde teemad on väga mitmekülgsed. Nendeks on:

  • Õpilaste emotsionaalne ja psühholoogiline eneseväljendus läbi joonistamise
  • Õppija mudeli koostamine ja testimine MOOC kursusele
  • Uussisserändajate laste kohanemine Eesti koolis
  • Mitmekultuuriline õpikeskkond ja selle mõju lapsele
  • Aktiivõppe mõju I kooliastmes alusväärtuste kujundajana – Õppimine looduskeskustes ja looduskoolides
  • Liikluskasvatus
  • Nuti õpimängud loomaaias
  • Kiusamise ennetamine

Õpetajatele suunatud täiendkoolitus

Paralleelselt kaasjuhendamise piloodiga on jõudsalt edenenud ka õpetajatele suunatud täiendkoolitus "Uurimistöö juhendamine gümnaasiumis". Täiendkoolitusel räägitakse õpetaja rollist töö juhendamisel, uurimisprobleemi püstitamisest, uuringu läbiviimisest, töö vormistamisest ja paljust muust.

Vaheseminar tõi osalejad kokku

Jaanuari lõpus toimus projekti vaheseminar, kus kõik osalejad said reflekteerida projektis osalemise kogemust ja teha ettepanekuid projekti tõhusamaks elluviimiseks. Seminar andis ka ülevaate käsil olevatest uurimistöödest. Nii õpetajad-õppejõud kui ka tudengid ja kooliõpilased leidsid, et vaheseminar andis suurepärase võimaluse kohtuda taas silmast silma ning kuulda teiste edulugusid.

„Õpilasuurimuste traditsioon on Eesti hariduses juba väga pikk, kuid üliõpilaste ja õppejõudude nii laialdane kaasamine õpilastööde juhendamisse on veel üsna uudne,“ rääkis Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart. „Kaasjuhendamise kaudu saavad vajalikke teadmisi ja kogemusi kõik osapooled. On hea meel tõdeda, et pilootprojekt on hästi käima läinud ning loodan, et koolide ja ülikoolide vaheline koostöö leiab tulevikus veelgi laiemat kandepinda.“

"Kaasjuhendamise pilootprojekti näol on tegu äärmiselt hea võimalusega ühistegevuseks kahe erineva haridusastme vahel, mis võimaldab läbi uuendusliku koostöö parema tulemuse poole liikuda," lisas TLÜ haridusteaduste instituudi algõpetuse dotsent Airi Kukk. "Tudengid on kaasjuhendaja rollis erilises olukorras - olles ühelt poolt ise ülikoolis õppija, tajub ta kõige paremini neid vajadusi, mida uurimistöö kirjutamine nõuab. Teisalt omandab ta läbi protsessi juba väga varakult ise juhendajaks olemise kogemusi."

Ühtse positiivse tagasisidena toodi lisaks välja, et projekt pakub võimalusi põnevaks ja uutmoodi koostööks ning kogu kaasjuhendamise protsess annab uusi kogemusi, teadmisi ja oskusi.

"Õpilaste uurimustööde kaasjuhendamise projekt on olnud väga huvitav ja positiivne kogemus meie kooli õpetajate ja õpilaste jaoks," rääkis Tallinna Õismäe Vene Lütseumi õppejuht Natalia Kislaja. "Tänu projektile tekkis võimalus rikastada meie kooli õpilaste silmaringi ja suurendada nende potentsiaali, motiveerida neid julgemalt eesti keele kandjatega suhtlema ning tutvustada neile uusi meetodeid ja lähenemisviise."

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.