Loading

Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Bærekraftig utvikling i Posten Norge

Bærekraft handler for Posten om langsiktig levedyktighet – for verden og for konsernet. Det handler om å videreutvikle virksomheten til å være relevant og lønnsom også i fremtiden og om å ta vare på behovene til de som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter. Da må vi være bevisste på hvordan vi bruker og påvirker ressurser.

Her kan du lese om verdiene vi har skapt for samfunnet og konsernet.

Få detaljert informasjon om hvordan vi jobber og våre resultater på Posten Norge. Her kan du laste ned Bærekraftrapport og Finansiell årsrapport

Dette er Posten Norge

Vår visjon

.

Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Våre merkevarer

Konsernstruktur

Posten Norge er organisert med fire divisjoner og fire konsernstaber.

Posten Norge AS er et statlig, heleid aksjeselskap, og er morselskapet i konsernet. Ansvaret for å forvalte statens eierskap ligger hos Nærings- og fiskeridepartementet som har et forretningsmessig formål med sitt eierskap. Konsernet måles på å levere målsatt avkastning på investert kapital. Leveringspliktige posttjenester er regulert gjennom postloven som ligger inn under Samferdselsdepartementet.

Konsernets divisjoner er sentrale enheter i styringen av konsernet. De utvikler og gjennomfører forretningsstrategier innenfor sine virksomhetsområder, som støtter opp om konsernets strategi. Divisjonene er ansvarlige for å utvikle og levere tjenester med tilhørende service og kvalitet. Konsernet er organisert etter kunderettede tjenesteområder, og hver divisjon har nordisk resultatansvar for sin tjenesteportefølje.

Divisjon Post: Fleksible tjenester til privatkunder. Adressert og uadressert postdistribusjon til bedriftsmarkedet.

Divisjon E-handel og logistikk: Standardiserte pakke-, gods- og lagertjenester til netthandel og andre bedriftskunder.

Divisjon Internasjonal logistikk: Kundespesifikke løsninger for offshore-segmentet, store industrikunder og Internasjonal spedisjon.

Divisjon Ekspress: Innovative løsninger for ekspress, bud og hjemleveranse.

Konsernsjefen har ordet

Skal du skifte kurs, må du ha styringsfart.

Konsernsjef Tone Wille leder Posten Norge i en tid som uomtvistelig er den mest omskiftelige i konsernets historie. Endringene skjer raskere og hyppigere enn noen sinne, og i eskalerende tempo. Digitaliseringen av samfunnet har gitt selskapet store utfordringer, men også mange muligheter. Wille griper gjerne mulighetene, og skal sørge for at det skjer på en forsvarlig måte.

– Posten har vært her i 372 år og må fortjene retten til å være her i morgen også. Vi skal være her i lang tid fremover. Da må vi drive vår virksomhet på en måte som er bærekraftig både for oss som virksomhet og for omgivelsene rundt oss, sier hun.

Få virksomheter kan skilte med så mye gass og så mye brems samtidig. Kort oppsummert ser 2018 slik ut: Kundene er blitt mer fornøyde. Logistikkmarkedet er i vekst, og både nye og tidligere kunder har kommet til. Samtidig faller postvolumene raskere enn noensinne, og det har aldri før vært større behov for å omstille postvirksomheten. Parallelt utvikler konsernet nye tjenester og rigger seg for fremtiden. I vår digitale tid vil kundene ha enkle og fleksible løsninger – hvor de selv kan velge når og hvor pakkene skal leveres.

– Vi må utvikle og fornye oss. Det krever at vi hele tiden ligger i forkant, og driver kontinuerlig forbedring. Vi ville forsømt oss om vi ikke gjorde det vi kunne for å planlegge for fremtiden, og sørge for styringsfart. Med det mener jeg at vi trenger finansiell handlingsfrihet for å unngå at vi på et tidspunkt blir tvunget til å ta beslutninger vi ellers ikke ville tatt, sier Wille.

En stadig større del av konsernets omsetning kommer fra logistikkvirksomheten, og i økende grad fra de øvrige nordiske landene. Deler av logistikksegmentet hadde økt produktivitet og resultatforbedring i fjor. Samtidig er dette et krevende marked med høy konkurranse og lave marginer og resultatutviklingen i logistikksegmentet totalt sett er fortsatt ikke tilfredsstillende. 2019 vil også preges av at vi effektiviserer driften og forbedrer lønnsomheten innen gods og pakker i hele den nordiske virksomheten. Det krever full gass.

Vi må utvikle og fornye oss. Det krever at vi hele tiden ligger i forkant.

I postsegmentet er det brems. Gjennom mange år har Posten effektivisert og industrialisert. Nå er det ikke lenger mulig å gjennomføre tiltak som gir økonomisk effekt uten at det også går ut over servicenivået til kundene. Våren 2019 skal regjeringen etter planen legge frem forslag til endringer i postloven, og det er ventet at det åpnes opp for færre omdelingsdager. Proposisjonen til Stortinget var opprinnelig ventet lagt frem i 2018.

– Jeg synes det er skuffende at saken ennå ikke er lagt frem for beslutning i Stortinget. Hun understreker at utviklingen i brevvolumet ikke er en villet utvikling fra Postens side. Det er en konsekvens av digitaliseringen av samfunnet, og Posten må tilpasse seg utviklingen. Både kunder og politikere har den siste tiden reagert på at Posten endrer seg i raskt tempo.

– På den ene siden forstår jeg at det kan skape frustrasjon at noen mister et tilbud de er vant til og som de liker. På den annen side undrer jeg meg også iblant over at det ikke er større forståelse for at Posten endrer seg, fordi kundenes behov endrer seg. Folk sender nesten ikke brev lenger, sier hun.

Det tar ikke nattesøvnen hennes. Fremtidens levering er ikke avhengig av fortidens løsninger og Wille ser fremover. Siden hun tiltrådte som konsernsjef høsten 2016 har hun satt digital innovasjon på dagsorden. Hun er veldig fornøyd med at det finnes sterke miljøer for innovasjon både ute i forretningsområdene og ved en sentral kompetanseenhet. Det siste året har Posten lansert flere nye løsninger, som sende fra egen postkasse, digitalt frimerke og oppgradering av Posten- appen. I sommer kom konsernet på en femteplass i en kåring av Norges mest innovative selskaper.

– Det er gledelig at vi blir lagt merke til og at eksterne aktører ser at vi setter innovasjon og utvikling høyt på agendaen. Vi er fremtidsrettet og skal være relevante også i fremtiden, tiltrekke oss kompetent arbeidskraft og lage løsninger som gjør hverdagen enklere for kundene våre, sier Wille. Hun tror ikke det kan komme nye revolusjonerende løsninger hele tiden, men mener konsernet er bedre skodd enn tidligere for innovasjon og å ta raskere beslutninger. Det skaper et fundament for endring og kontinuerlig forbedring.

Det siste året har hun møtt mange av dem som jobber i konsernet, på alle nivåer. Hun har hatt flere reiser rundt i Norden og lærer stadig nytt fra både nyansatte og de som har jobbet i konsernet siden forrige århundre. - Det gir meg energi. Jeg blir inspirert av å møte kolleger som er dedikerte og brenner for jobben sin. Det er stort engasjement og jeg lærer mye.

«Engasjerte og kompetente medarbeidere» er nettopp ett av de fire hovedmålene i strategien som ble klar i 2018. Den strategiske plattformen setter retning for hvordan Posten Norge skal gjøre hverdagen enklere for kundene. Det vil alltid være saker som skaper inntrykk av det motsatte, sier Tone Wille, men hun er stolt over fundamentet som nå er lagt. - Vi har en klar ambisjon om å bli stadig bedre. Visjonen er noe å strekke seg etter og i en tid hvor endringer skjer stadig raskere er det viktig å ha en felles retning. Med full fart fremover, må vi holde stø kurs.

Vår strategi

Vår strategiske plattform setter retning for hvordan vi skal bruke våre ressurser for å sikre langsiktig verdiskaping.

Visjon:

Formål:

Mennesker

Vi har gått fra å være et norsk postselskap til å bli et av Nordens største post- og logistikkonsern. Vi endrer oss fordi folk forandrer seg.

Vi er fortsatt en av Norges største arbeidsgivere selv om vi har vært gjennom en av historiens største omstillinger. I 1990 var det over 30 000 ansatte i den norske postvirksomheten, nå er det ca 6 500. Vi har omstilt oss i tide, brukt tid på å sikre felles virkelighetsforståelse, og hatt en god og åpen dialog med de ansattes organisasjoner. Slik har vi klart å gjennomføre større omstillinger uten støy eller arbeidskonflikter, med mer fornøyde og friske medarbeidere som resultat.

Vår ambisjon er å være en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg og beholder de mest engasjerte og kompetente menneskene. Vi er opptatt av å utvikle eksisterende medarbeidere og tiltrekke oss den kompetansen vi trenger i dag og i fremtiden.

Flere er friske

Siden 2006 er sykefraværet redusert med over 30 prosent, og uføregraden er halvert.

I flere år har vi jobbet for å få medarbeidere med gjentakende, langvarig sykefravær tilbake i jobb. Dette gjelder medarbeidere som har hatt 24 eller flere sykefraværsdager hvert år de tre siste årene.

Åpen og systematisk kommunikasjon mellom leder og medarbeider om arbeidsevne, tilrettelegging og andre tiltak knyttet til arbeidsforholdet har redusert antall saker med 67 prosent.

Konsernets langsiktige og systematiske HMS-arbeid har gitt gode resultater. Det tette samarbeidet med vernetjenesten og tillitsvalgte har vært avgjørende. Arbeidet påvirker den enkeltes trivsel og helse, samtidig som både konsernet, og samfunnets kostnader knyttet til sykefravær er betydelig redusert.

Målet er en åpen kommunikasjon mellom leder og medarbeider.

Colin Campbell, direktør HMS og samfunnsansvar

Stolte team som trives på jobb

Medarbeidertilfredsheten er høy og har hatt en positiv utviking siden 2007.

Vi gjennomfører årlige organisasjonsundersøkelser for å måle tilfredsheten til ansatte, og evaluere om tiltakene gir ønsket effekt. Det viktigste med undersøkelsen er å bruke den som grunnlag for læring og dialog i egen enhet. Her har lederne et særlig ansvar for å følge opp tiltakene igjennom året.

Akkurat det har de gjort hos produksjonsleder Hanne Skaugers team på Østlandsterminalen i Lørenskog, noe som har gitt resultater.

– Gruppene snakker sammen, diskuterer på teammøter, blir enige og finner oppgaver å jobbe med. Et konkret mål har vært at alle bør kunne alle gjøremål på et team. Det er viktig at hver og en bidrar og kommer med innspill. Tilfredsheten har gått kraftig opp siden sist, og ett av teamene hennes har en score på 96 (av 100).

Jeg er opptatt av at medarbeiderne skal oppdage hva de er gode til, og hva de kan få til sammen.

Hanne Skauger, produksjonsleder

Attraktive medarbeidere

Vi fanger opp verdifull kompetanse og driver talentutvikling.

«Du gjør forskjellen» er et internt traineeprogram rettet mot medarbeidere med innvandrerbakgrunn, som ønsker erfaring fra administrasjon og ledelse i konsernet. Programmet retter seg spesielt mot driftsmedarbeidere som har kompetanse de ikke får brukt i sin nåværende stilling. Deltakerne tilbys egen mentor, relevante kurs og mulighet til å bygge nettverk med mål om en høyere stilling.

Said Hassan Ahmeds faglige bakgrunn og erfaring er svært nyttig for Postens Business Intelligencemiljø. De beveger seg inn i mange nye farvann ved bruk av algoritmer, maskinlæring og kunstig intelligens.

Nighat Ali ønsket å være leder og hadde de personlige egenskapene som trengs. – Gjennom god oppfølging av leder fikk jeg prøve meg i flere avdelinger, sier hun. Etter ett år på Berger forflyttet Nighat seg til Alnabru og Logistikksenter Oslo. Der ble hun produksjonsleder for 24 medarbeidere.

Murat Kutluay er veldig glad i tall, gå i dybden og finne sammenhenger. Derfor er stillingen som senioranalytiker drømmejobben for han. Han kjenner konsernet godt og har verdifull erfaring fra prosesser i drift.

Vi hever standarden

For oss er det viktig at konsernets krav til arbeidsvilkår, sikkerhet, kvalitet og lovverk følges – både i og utenfor Norden.

Logistikkmarkedet blir stadig mer internasjonalt. Som en stor aktør, har vi ansvar for å påvirke bransjen og rammevilkår i positiv retning.

Vi valgte å opprette et datterselskap med egne medarbeidere, fremfor å basere oss på underleverandører fra en rekke ulike land. Det gir oss bedre kontroll på verdikjeden og sikrer at tjenestene utføres i tråd med lovverket og våre egne krav til anstendige arbeidsvilkår, sikkerhet og kvalitet. Vi mener at vi med Bring Trucking er med på å heve standarden i bransjen.

Våre krav til opplæring og sikkerhet er høyere enn det som er internasjonal standard. Sjåførene får opplæring i glattkjøring og sikkerhet, og lastebilene har gode vinterdekk og kjettinger.

Det er Daniel Toncik glad for. Han har vært ansatt i selskapet i 13 år og har kjørt til Norge i 10 av dem.

– Sikkerhet er viktig for meg, sier han. Vi skifter til vinterdekk i oktober og har med oss sju kjettinger. Vi bruker spesialkjettinger på fremste aksel når vi kjører i Norge. Disse har egne «pigger», sier han, og legger til at det betyr mye at bilen alltid er i perfekt stand.

På isete veier i Norge må jeg tenke på sikkerheten. Jeg slakker ned farten, og holder god avstand til bilen foran.

Daniel Toncik, sjåfør i Bring Trucking

Bring Trucking

 • 400 ansatte sjåfører i Slovakia med arbeidsavtaler, høy HMS-standard og lederopplæring.
 • Vinterdekkene er spesiallaget for kjøring i Skandinavia. Sjåførene får opplæring og glattkjøringskurs, trening i sikring av last og påsetting av kjettinger.
 • Alle biler har alkohollås og systemer som overvåker kjøre- og hviletid.
 • Våre krav til opplæring og sikkerhet er høyere enn det som er standard i internasjonal transportbransje.

Utfordringer

Utenlandske vogntog og sjåfører på norske vinterveier er en utfordring for bransjen og risiko for bransjens omdømme
Sjåførmangel - vi må jobbe aktivt med rekruttering av sjåfører for å sikre at vi har arbeidskraften vi trenger
Gjennomsittsalderen øker – noe som gjør at det kan bli vanskeligere å nå målene for sykefravær

Miljø

Vi tar et ekstra ansvar for å stoppe klimaendringene og går foran i det grønne skiftet.

I 1950 bodde 30 prosent av verdens befolkning i byene. Antallet er forventet å stige til 58 prosent i 2025. I både Norge og Sverige vokser de største byene raskere enn landet forøvrig. Veksten gir en økende negativ konsekvens for miljøet og myndighetene tar ansvar gjennom reguleringer og krav om nye løsninger. Veitransport er den største kilden til lokal luftforurensning, og vi jobber målrettet med å minimere vår påvirkning. Satsingen har gitt utslippsfri postdistribusjon i 49 byer og tettsteder over hele Norge. Vi har redusert utslipp kontinuerlig de siste 10 årene. Nå har vi satt oss et ambisiøst mål om å kun benytte fornybare energikilder i kjøretøy og bygg innen 2025.

For å lykkes gjør vi en innsats innenfor flere områder. Vi investerer i klimaeffektive bygg og null- og lavutslippskjøretøy, vi stiller krav til våre underleverandører og er en pådriver for teknologiutvikling innen kjøretøy og drivstoff. Målet gir et tydelig signal til kunder, konkurrenter og leverandører om at vi ønsker en rask utvikling mot utslippsfrie løsninger i vår bransje.

Grønt ansvar

Innen 2025 skal alle våre kjøretøy benytte fornybare energikilder.

I dag har vi Norges største kjøretøypark med nullutslippsteknologi. Flesteparten av kjøretøyene er el-drevne, i tillegg består parken av tyngre kjøretøy på både fornybar diesel, biogass og bio-etanol. I 2018 utvidet vi vår satsing på nullutslippskjøretøy. Vi var de første i Norge til å ta i bruk el-varebilene Maxus og E-Crafter til distribusjon av varer til bedrifter i bysentra. Konkurransedyktige løsninger for tungtransport er helt i startfasen. Vi ser det som viktig å bidra og har blant annet bestilt trekkvogner fra både Nikola 3 og Tesla.

– Konsernet har de siste årene jobbet aktivt med å bedre rammebetingelsene for at kjøretøy som går på elektrisitet og biodrivstoff blir konkurransedyktige sammenlignet med fossile kjøretøy, sier direktør HMS og samfunnsansvar Colin Campbell. Fornybar diesel er spesielt viktig frem til andre alternativer er tilgjengelige for tungtransport. Konsernet har investert i 10 tankanlegg for fornybar diesel.

I 2018 benyttet konsernet 48 millioner liter diesel, hvorav 13 millioner liter var biodrivstoff tilsvarende 33 227 tonn CO2 ekvivalenter.

Gjennom flere år har vi vært en pådriver for testing av nye, miljøeffektive løsninger og å skape et marked for nullutslippsløsninger.

Colin Campbell, direktør HMS og samfunnsansvar

Bærekraftig tilstedeværelse

Vårt nye logistikknettverk og klimaeffektive bygg fører til færre kjørte kilometre og redusert klimaavtrykk.

Vi har investert betydelig i et energieffektivt og felles nettverk for våre logistikktjenester. Først og fremst i Norge, men også i Sverige og Danmark. Logistikknettverket er bygget for å håndtere lønnsom vekst for e-handelsvolumer og sikre klimaeffektive løsninger for våre kunder.

Nettverket fører til at vi bruker færre timer til behandling av volumene og mindre ressurser til transport. I tillegg blir energiforbruket redusert.

– Vi utnytter stordriftsfordeler, driver klimaeffektivt og tilbyr de beste tjenestene. På den måten hevder vi oss i konkurransen og vil fortsatt være det foretrukne valget for våre kunder, sier konsernsjef Tone Wille.

Vi utnytter stordriftsfordeler, driver klimaeffektivt og tilbyr de beste tjenestene.

Tone Wille, konsernsjef

Mosevegetasjon på taket tar unna regnskyll og gir liv til insekter på Logistikksenteret i Oslo.

Grønnere Stockholm

Bring samarbeider med Ragn-Sells om å redusere trafikk- belastningen i Stockholm – resultatet ble Älskade stad.

Dette er et kommersielt og bærekraftig initiativ som går ut på at de to selskapene kombinerer leveranser av pakker med henting av gjenvinningsmateriale i små el-drevne lastebiler. El-lastebilen leverer først Bring-gods til butikker og kontorer i sentrum, og tar med seg returemballasje som kartonger og papir tilbake til Ragn-Sells’ terminal i sentrum. Her samles emballasjen og transporteres ut av byen til gjenvinning.

– Det blir stadig viktigere for Bring å finne nye måter å levere på for å minske miljøbelastningen i byene. En nøkkel er samarbeid både innenfor og på tvers av bransjer. Vi håper at dette kan inspirere flere til å tenke nytt om samarbeid for bærekraftige byer, sier Tobias Åbonde, Bring i Sverige. Samarbeidet har fått mye oppmerksomhet, og flere delegasjoner fra europeiske post- og logistikkselskap har vært i Stockholm for å se hvordan løsningen fungerer i praksis.

I løpet av våren 2019 skal samme modell tas i bruk i Malmø og Oslo.

Vi håper at dette kan inspirere flere til å tenke nytt om samarbeid for bærekraftige byer.

Tobias Åbonde, Bring i Sverige

Utfordringer

Tilgang på fornybart drivstoff og teknologiutvikling på tyngre kjøretøy
For å få fart på overføring av gods fra vei til bane kreves miljøstøtte og investeringer i jernbanen
Effektiv logistikk i bilfrie bysentra

Innovasjon

Vi utgjør en viktig del av infrastrukturen i Norden. Innovasjon er helt nødvendig for å være relevant også i fremtiden. Endringer er en del av hverdagen vår. Evne til innovasjon og utvikling ligger i vårt DNA – uten den hadde vi ikke vært her i dag. Vi eide de to første dampskipene i Norge, og var med på å etablere landets første jernbane. Vi var også med da den første offisielle flyruten startet opp i 1920.

Vår røde tråd gjennom historien har vært raskest og best mulig levering med den til enhver tids gjeldende teknologi. Dette gjelder fortsatt. Vi er en stor aktør med betydelige årlige innkjøp. Det betyr at vi har mulighet til å drive utviklingen fremover. Våre innkjøp kan være avgjørende for realisering av ny teknologi eller nye produkter for andre selskaper. Utviklingen og endringene skjer i stadig raskere tempo. De siste 20 årene har vi forandret oss mer enn de første 350, og de siste to årene mer enn de foregående 20.

Enklere hverdag for alle

Ved å ta i bruk ny teknologi utvikler vi attraktive tjenester.

Folk ønsker valgfrihet. Posten utvikler nye fleksible leveringsmåter slik at folk og bedrifter kan få varer levert slik de ønsker, og er villige til å betale for. Selv i en digital tid trenger mennesker å sende fysiske ting til hverandre. Fysiske leveranser blir ikke gammeldags, de skjer bare på nye måter.

I løpet av det siste året har vi lansert flere nye tjenester. Digitalt frimerke, sende fra egen postkasse og levering på gjemmested. Siste tilskudd er at vi våren 2019 tester levering innenfor døren når mottaker ikke er hjemme.

I 2018 åpnet vi 2,4 millioner nye «postkontor», der du kan sende brev og pakker fra din egen postkasse ved å bruke digitalt frimerke.

Jeg opplever at det er mye enklere for våre kunder å sende pakker til hverandre. Eirik Frøyland Rime i Tise
Tise er en app for kjøp og salg av brukte moteklær og interiør. Appen ønsker å gjøre opplevelsen av å selge brukt bedre, slik at flere ting kan gjenbrukes.

Innkjøp gir innovasjonskraft

Våre innkjøp bidrar til innovasjon og teknologisk utvikling.

Gjennom dialog med leverandørmarkedet blir vi kjent med nyutvikling og vi får kommunisert våre behov for nye løsninger. Vi har bidratt til utviklingen av verdens første selvkjørende brev- og pakkerobot. Den tror vi vil gi bedre service og økt effektivitet, i tillegg til null utslipp. Vår teknologipartner Buddy Mobility har stor tro på at dersom nye løsninger fungerer i Norge så vil de lykkes andre steder også.

– Potensielt kan samarbeidet brøyte vei også for en internasjonal satsing, fordi brev- og pakkeleveranser har mange likhetstrekk rundt i verden, sier Per Ivar Selvaag, Buddy Mobility.

Det er spennende at en så stor aktør som Posten lener seg fram og bidrar til utvikling og anvendelse av slike løsninger.

Per Ivar Selvaag, Buddy Mobility

Det er ikke første gang Posten bidrar til innovasjon. I 2013 utviklet vi den elektriske mopeden Paxster i samarbeid med Lloyds Industrier. Resultatet ble et industrieventyr for Lloyds (nå Paxster AS), og en suksesshistorie for Posten, som kunne levere utslippsfritt i byene. Vinn vinn for Posten og for bilprodusenten, som nå eksporterer til postselskap i hele verden. Fra 2016 rullet for eksempel 600 Paxstere ut på veiene i New Zealand.

Brev- og pakkeroboten

 • Vil i utvalgte områder kunne erstatte postkassen slik vi kjenner den i dag.
 • Er selvkjørende og varsler når brev og pakker er på vei.
 • Du kan bestemme selv om du vil gå ned i gata og hente sendingen med en gang eller bestille den helt fram til inngangsdøren på et tidspunkt som passer deg.
 • Kjører selv tilbake på kvelden og blir i løpet av natten fylt med morgendagens leveranser.

Satser på digital innovasjon

Vi skaper morgendagens tjenester for kunder og medarbeidere.

I 2017 opprettet vi en egen avdeling for innovasjon, digital forretningsutvikling og brukeropplevelse. Digital innovasjon er konsernets kompetansesenter for innovasjon og digitalisering. Her jobber totalt 25 medarbeidere med å utforske, forme og teste nye produkter og tjenester – fra ideutvikling til realisering.

– I 2018 hadde vi mest fokus på å bygge opp miljøet, få på plass et rammeverk for innovasjon og inngå samarbeidsavtaler. En av de største utfordringene har vært å rekruttere riktig kompetanse. Vi har ansatt både eksterne og interne, sier Alexander Haneng, direktør for Digital innovasjon. Han forteller at samspillet mellom avdelingen og de øvrige miljøene i konsernet er viktig for å få økt gjennomføringskraft.

– Å jobbe i tverrfaglige team med erfaring og kompetanse er helt nødvendig for å lykkes med innovasjon, sier han. Selv om mye av fjoråret gikk med til å bygge et grundig fundament for avdelingen, begynte de også arbeidet med flere prosjekter. Tjenesten «Innafor», som testes våren 2019, lar kunder med digital kodelås få pakkene sine levert innenfor døren dersom de ikke er hjemme når budet kommer. I et annet prosjekt ble det inngått et samarbeid med Telenor om å teste deres nye Internet of Things (IoT) på 4G-nett til å spore Postens pakkebur med egne sporingsbrikker.

– Selv om vi jobber med flere tjenester ut mot kundene, handler digitalisering like mye om å effektivisere driftsprosesser og å skape gode medarbeiderverktøy. Blant annet jobber vi med en egen app som lar medarbeidere melde fra om nestenulykker. Appen kan erstatte dagens papirskjema og tilhørende manuelle prosesser.

I 2018 ble konsernets intensiverte satsing på innovasjon lagt merke til av bladet Innomag, som kåret Posten Norge til landets femte mest innovative virksomhet. Magasinet, som er landets ledende innenfor innovasjon, skrev blant annet at 372 år gamle Posten fremstår som «alt annet enn sidrumpa» med sitt innovasjonsarbeid. – Det er flott at vår satsing på nye og smarte løsninger har blitt lagt merke til. Posten Norge skal bli blant Norges mest innovative selskaper. Denne anerkjennelsen er til inspirasjon for veien videre, sier konsernsjef Tone Wille.

Postens innovasjons-HUB åpner mai 2019

Dette har vi gjennomført:

 • Chatbot i kundeservice
 • App for enklere registrering av reiseregninger
 • Sporing av postbur
 • Bagasje kjørt hjem fra flyplassen
 • Your hour – tidsdefinert leveranse
 • Glow: digitalt grensesnitt som forenkler kommunikasjon mellom avsender, mottaker og sjåfør

Dette tester vi:

 • Levering innenfor døren
 • Droneleveranser mellom sykehus
 • Silver economy – Besøkstjenste til eldre som har behov for hjelp til enkle tjenester
 • 3D-printing
 • Prediksjonsverktøy – fanger opp og varsler om forsinkelser

Raskere innovasjon med Helix

For å nå ut med riktige løsninger raskere har vi begynt å jobbe på en ny måte.

Med arbeidsmetodikken Helix fokuserer vi på samarbeid og innsikt. Vi tester ideer tidligere, og søker de løsningene som har størst verdi for kunder og konsernet

Utfordringer

I logistikksegmentet – lønnsomhetsutfordringer i en bransje med høy konkurranse og lave marginer
I postsegmentet – eskalerende volumfall og behov for store omstillinger raskt
Utvikling av medarbeidernes kompetanse tilpasset en digital tid

Innovasjon i 372 år

Vi har alltid vært en innovativ virksomhet. Helt siden oppstarten for 372 år siden har vi vært i forkant og omstilt oss i takt med endringene i samfunnet. Det skal vi selvfølgelig fortsette med også i fremtiden.

2018

Vi tester og lanserer en rekke nye tjenester

Få detaljert informasjon om hvordan vi jobber og våre resultater på Posten Norge.

Her kan du laste ned Bærekraftrapport og Finansiell årsrapport