Gesteenten, bodem en ondegrond Van eenaeme M.

8.1 Gesteenten aan de oppervlakte en in de ondergrond

Wat zijn gesteenten?

Gesteenten zijn alle natuurlijke materialen waaruit de aardkorst is opgebouwd.

BODEM:

De bodem is de bovenste losse gesteentelaag van de aardkorst waar de plantenwortels in groeien en dus van zeer groot belang zijn voor de planten.

OPPERVLAKTE GESTEENTE:

Het oppervlakte gesteente is het gesteente dat bovenaan ligt in de aardkorst, onder de bodem.

ONDERGROND:

De ondergrond is het deel van de aardkorst onder de bodem.

Vraag 2

Kernbegrippen:

  • gesteente
  • bodem
  • ondergrond
  • oppervlaktegesteente

Synthesekader bodem en ondergrond

8.2 gesteenten onderzoeken

Los gesteente

Zijn gesteenten waar er kleine korrels of stenen aanwezig zijn die we duidelijk kunnen voelen of vastnemen

Vast gesteente

Zijn gesteenten waar we met moeite stukken kunnen van loskappen

quiz

Created By
Marcelo van eenaeme
Appreciate

Credits:

Created with images by Wiertz Sébastien - "20110815-IMG_5276" • Alejandro H. - "grass" • MelisaTG - "Red ground" • werner22brigitte - "lake powell page arizona"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.