Varför arbetslag? Wämöskolan

Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimu­lans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. De elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges den led­ning och stimulans som de behöver för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. (Allmänna råden)

Tiden som läggs på att komma på åtgärdande lösningar skulle kunna läggas på att arbetslagen i samverkan med EHT och rektor ständigt och systematiskt utvärderar framgångsfaktorer och analayserar riskfaktorer i syfte att undanröja dem. (Skolverket)

(Forskning i klassrummet)

Bred kompetens, närhet och stöd i tid och goda relationer, är avgörande för det framgångsrika arbetet. (Skolverket)

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska för­ medla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. (Lgr 11 s.9)

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dag­liga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva in ytande och ta ansvar. (Lgr 11 s.8)

Rektorns ansvar: att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet (Lgr 11 s.19)

Rektors ansvar: att i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, tra k, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger, (Lgr 11 s.19)

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.