A fájlvirusok A vírusok klasszikusnak mondható fajtáját fájlvírusoknak nevezik. Ezek jellemzője, hogy a futtatható programhoz oly módon fűzik hozzá magukat, hogy a módosított program a vírus terjesztéséről (is) gondoskodjék.A fájlfertõzõ vírusok olyan programok, amelyek vezérléshez jutva (a fertõzött programok elindítása után) megkeresik a floppykon és merevlemezeken, valamint a hálózati meghajtókon az arra alkalmas programfájlokat és azok kódjához valamilyen módon hozzáfûzik saját programkódjukat. A hozzáfûzés történhet a meglévõ tartalom felülírásával (ilyenkor a fertõzött programfájl mérete nem változik meg) vagy a víruskód hozzáíró jellegû beszúrásával. Ez utóbbi esetben a fertõzött fájl mérete megváltozik (megnõ a víruskódot tartalmazó résszel) és a fájl eredeti programtartalma csak minimálisan sérül. Mindkét esetben a vírus elhelyez a programfájl elején egy ugró utasítást, amely a programindítást követõen a vírusprogramnak adja át a vezérlést. A víruskód végére kerül az az ugróutasítás, amely a program eredeti belépõhelyére ugrik és átadja a gazdaprogramnak a vezérlést.

Credits:

Created with images by Antara_Nandy - "computer virus combating"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.