Biomassa Gemaakt door: Charel Screever

Inleiding

Ik doe mijn Spark page over biomassa omdat ik graag wou weten hoe ze dat nou omzetten in energie. Daar ga ik proberen achter te komen hoe ze dat nou doen. Ben jij nou benieuwd hoe ik dat ga uit zoeken. Lees dan vooral verder.

Inhoudsopgave

1 wat is biomassa

2 de geschiedenis van biomassa

3 voordelen en nadelen

Slot

Hoofdstuk 1 Wat is biomassa?

Biomassa wordt gemaakt van overgebleven houtafval, koeienmest en van het afval van groente en fruit. Hout als dat droog is en je steekt het in vuur heb je eigenlijk al warmte en licht. Dieren die die van planten eten produceren mest, daar zit ook veel energie in. Niet alleen afval wordt voor biomassa gebruikt. Ook op veel plaatsen verbouwen boeren koolzaad, palmen en suikerriet speciaal om er energie van te maken. Waar ik werk op de boederij verbouwen ze elk jaar maïse de rest stukken van dat maïse wordt ook gebruikt voor energie. Je hoort ook wel vaak in het nieuws dat er veel deelen van regenwouden worden gekapt om zulke plantages te maken. Daar zijn veel mensen tegen in Nederland. In Nederland is er een wet dat wij zulke biomassa's niet gebruiken.

Geschiedenis van biomassa

Vroeger gebruikten ze soms andere biomassa. Bijvoorbeeld hout, houtskool, gedroogde mest, plantaardige oliën of dierlijke vetten. Een paar hiervan worden nog volop gebruikt. Vroeger produceerden boeren zelf ook energie ze bewaarden heel veel mest van dieren. Omdat in de woestijnachtige gebieden dit de enigste brandstof was. Vroeger gebruikten ze het meest droog hout, steenkool en turf als brandstof.

Voordelen en nadelen

Heelveel mensen zijn niet altijd even eens met het produceren van biomassa. Er worden heel veel bossen gekapt om energie te maken. Dieren kunnen het soms niet overleven door dat de bossen worden gekapt. Ook komen er soms giftige stoffen vrij, daar hebben mensen veel last van die in de omgeving wonen. De voordelen zijn dat er genoeg stroom is voor iedereen in heel Nederland en in andere landen. Maar van die planten die worden opgegeten door andere dieren. Komen er ook weer nieuwe plantjes vrij.

Slot

Ik vondt het heel leuk om hier een verslagje over te schijven. Ik heb er heel veel van geleerd bijvoorbeeld dat er mensen niet blij zijn maar dat andere mensen wel weer blij zijn. Over de geschiedenis dat er veel mest werd versameld. Ik hoop dat jullie ook wat hebben geleerd. Ik in iedergeval wel.

Credits:

Created with images by Som Energia - "Construcció planta biogàs Torregrossa (Lleida)" • sheggy - "Alternative Energie" • Comfreak - "light bulb current light" • Hans - "agriculture tractor fertilize" • Snufkin - "grill aluminum foil ash" • andreymlanhi - "sky thunderstorm storm"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.