Kaitaa gymnasium KAITAAN LUKIO

Kaitaa gymnasiet ligger i Ivisnäs, i Esbo. Skolan är bildkonst-orienterade. Vi har också högstadiet i Kaitaa. Skolan har 300 elever och 26 lärare. Harri Henttonen är gymnasium rektor.

i Bildkonst linje finns 20 startplatser. Skolan har många fina konstverk.

Skollunch är jätte bra och mångasidig. Skol lunchrum är trång, men måltider är utdelade.

Gymnasiet är klasslöst, och det betyder att eleverna inte har lektioner i samma klass.

På skolans väggar kan man läsa olika arktiklar. Sedan 1973 har man publiserat skolans egen tidning Vapis, där kan till exempel eleverna och föraldrar titta på skolan händelser.

Ada Korppila 16D

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.