Relative Pronouns

Relatiivinipronominin valinta riippuu korrelaatista eli siitä, mihin sillä viitataan

Ihmisiin viitataan relatiivipronomineilla:

Whose voi viitata myös asioihin: The restaurant whose name I forgot.

What, that ja which viittaavat asioihin. What on niistä harvinaisin ja sillä on erityinen merkitys.

That ja which voidaan pääsääntöisesti korvata keskenään, muutamin poikkeuksin

That ei voi esiintyä irrallisissa relatiivilauseissa (pilkuilla erotetuissa)

Jos viitataan kokonaiseen lauseeseen, viitataan siihen aina pronominilla which

Relatiivilauseita on kahdenlaisia: kiinteitä ja irrallisia

Kiinteä relatiivilause on olennainen osa lauseen sisältöä ja ymmärtämistä

Irrallinen relatiivilause tuo lisäinfoa ja erotetaan siksi pilkuilla. Niihin ei voida viitata relatiivipronominilla that

Kun relatiivipronomini on objektina eli tekemisen kohteena, se voidaan jättää pois

Examples

1. We couldn't watch the movie last night. The movie was about the last days of Pompeii.

2. The TV was otherwise in good shape. Its only problem was that you need the remote to change channels.

Mieti, miten saat ylläolevat lauseet yhdistettyä relatiivipronomineilla!

Time to think

1. Last night, we couldn't watch the movie that/which was about the last days of Pompeii.

2. The TV, whose only problem was that you need the remote to change channels, was otherwise in good shape.

Credits:

Created with images by domeckopol - "forest light mood" • jungle_group - "Forest"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.