การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ติดโทรศัพท์ในเวลาเรียน

ข้อมูลบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

นางสาว ชลิตรา กล่อมภิรมย์ 570112010091

พฤติกรรมก่อนการเปลี่ยนแปลง

1 ความเป็นมาในการที่จะพัฒนา เนื่องจากเวลาเรียนเพื่อนชอบเล่นโทรศัพท์ไม่สนใจคนรอบข้างและไม่มีสามาธิในการเรียนทำให้เรียนไม่รู้เรื่อง

2 สภาพก่อนที่จะพัฒนา เพื่อนเป็นคนที่ติดโทรศัพท์มากไม่สนใจสิ่งรอบข้างและเวลาเรียนก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นจนทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียนทำให้ผลการเรียนแย่

3 เป้าหมายในการพัฒนา คือ ต้องการให้เพื่อนมีสมาธิในการเรียนและให้เพื่อนสนใจคนรอบข้างมากกว่าโทรศัพท์หรือสังคมออนไลน์

วิธีการพัฒนา

ใช้เทคนิค การฝึกปฎิบัติโดยให้เพื่อนเล่นโทรศัพท์ได้เฉพาะตอนที่อาจารย์พักเบรกหรือใช้โทรศัพท์หาข้อมูลเพิ่มเติมในเวลาเรียนเท่านั้น

ผลจากการพัฒนา

1 เพื่อนเล่นโทรศัพท์น้อยลง 2เพื่อนมีสามธิในการเรียนมากขึ้น 3เพื่อนให้ความสนใจคนรอบข้างมากกว่าโลกออนไลน์

ปัญหาในการพัฒนา

เพื่อนยังปรับตัวไม่ทันอาจจะให้เวลาเพื่อนในการปรับตัวพอสมควร

สิ่งที่ทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ

เพื่อนให้ความร่วมมือดีมากและมองเห็นผลเสียของการติดโทรศัพทืในเวลาเรียนเพื่อนจึงพยายามและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม จึงทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ

ข้อมูลเจ้าของProject

นางสาว มลิวัลย์ จอมหงษ์ 570112010091

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.