?מה זה חמץ כתב יואב

לפני שאנחנו שמנו מים אני צילמתי כמה תמונות
אנחנו שמנו חיטה שעורה אורז שיבולת שועל וכסמת

שמנו מים וחיכינו למחרת

זה מה שקרה

‏הרבה סוגים של חמץ
כל מה שתפח זה חמץ

אתם לא יכולים לאכול ביגלא לחם ועד סוגים של חמץ בפסח כי זה חמץ

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.