2. Zadaća Natuknice iz članka "The relationship between teacher qualification and the quality of the early childhood education and care environment"

nepoznate riječi: tangible - materijalno ; intagible - nematerijalno ; assessor - procjenitelj ; pivotal role - središnju ulogu ;

ECEC (early childhood education and care / obrazovanje i skrb u ranom djetinjstvu) - kvaliteta istoga može pomoći ili odmoći razvoju djece svih socijalnih pozadina

Bez pristupa visko kvalitetnim servisima koji potpomažu djetetu i njegov obitelji u ranim godinama njegova života, može rezultirati potencijalno negativnim putevima prema slabijem socijanom, emtivnom, društvenom, ekonomskom i edukativnom putu.

ECEC trebao bi poticati optimalni dječji socijalni, emotivni i kognitivni razvoj, promovirati rastuće iskustvo te poticati pozitvnu interakciju između učitelja i djece. Ako su ti elementi pozitivno ostavreni to će se odraziti na povećanoj pozitivnoj spremnosti za školu te sukladno tome većem uspjehu u akademskim uspjesima u poljima čitanja i matematike. Biti spreman za ulaganje, imati pozitivno socijalno iskustvo u školi te ukorak s time minimalizira antisocijalno ponašanje te sudjleovanje u kriminalnim aktivnostima.

veza između kvalitete učitelja i kvalitete obrazovanja i skrbi u ranom djetinjstvu:

kvaliteta ECEC-a prikazana kroz 4 perspektive:

  1. top-down /odozgo prema dolje -> karakteristike i elementi programa i okruženja
  2. bottom-up/ odozdo prema gore -> zadovoljstvo djece programom, koliko se djeca osjećaju uključena i poštovana u programu učenja ; posebno za djecu sa problemima u učenju i djecu sa invaliditetom
  3. inside /unutra -> kvaliteta ECEC programa sagledana od strane zaposlenika; tri dimenzije : odnosi između kolega, odnos zaposlenik- roditelj, zaposlenik - sponzor
  4. outside-inside /izvana -unutra -> veza roditelj - zaposelnik , da li su očekivanja roditelja ili pedagoški ciljevi usklađeni sa kurikulumom te da li se provode, te sugestira da je okruženje za učenje povoljnije za dijete ako su roditelji uključeni u taj proces

ecec kvaliteta predstavljena kroz dvije mjerljive međusobno povezane komponente: obje kvalitete dijele zajednički cilj - povećanje dječjeg razvoja i ishoda učenja

  1. strukturalna kvaliteta -> omjer dijete- zaposelnik, veličina razreda te učiteljevo formalno obrazovanje. Istraživanje je dokazalo da djeca uključena u program s niskim omjerom (nekoliko djece po njegovatelju, manje grupe) rezultira boljim akademskim rezultatima i progresom, većim levelom suradnje, nasparam djece s većim omjerom koja postižu malo lošije rezultate te je isto tako vidljivi negativniji odnos između učitelja i djece. Ako učitelj ima veću razinu edukacije to pridonosi boljoj kvaliteti programa koji provodi s djevom
  2. procesna kvaliteta -> prilike za učenje dostupne djetetu , učitelj- dijete te dijete-dijete interakcija. Veća kvaliteta učionice, dinamika, interakicja među učteljima, veći broj materijala reflektira se u boljem postizanju rezultata, bolje kognitivne i socijalne vještine te akademski progres - posebice matematičke vještine.

The Classroom Assessment Scoring System (CLASS) - najviše korišten i vjerodostojno mjerilo kvalitete učionice i učenja. Sastoji se od 3 domene- emocionalna podrška, nastavna podrška i organizacija učionice koje se reflektiraju u dva aspekta (socijalna - koliko su osjetljivi na potrebe učenika učitelji, i učenje- utjecaj učitelja na dječji rast i sposobnosti performana ) interakcije. Naravno, velika razina emocionalne i poučne interakcije smanjuje razinu dječjeg neuspjeha.

Učitelji s većim razinama obrazovanja imaju veći uspjeh poučavanja i rezlutata kojeih djeca ostvaruju. Samim time učitelji su osjetljiviji za potrebe djece te manje stroži, potiču i ohrabruju djecu, te vode kvalitetnu interakciju s djecom.

Veća diploma = veća kvaliteta odgoja i brige za djecu što rezlutira boljim uspjehom djece.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.