Loading

GERMATIK OPDRACHTEN 1.E.1 - 1.E.19

ANTWOORDEN

1.E.1

Der, die of das

Uitzonderingen?

A1 - OBIT

1. d.. Selfie

2. d.. Kuchen

3. d.. Wasserbehörde

4. d.. Platz

5. d.. Abflug

6. d.. Frist

7. d.. Gutachten

8. d.. Feier

9. d.. Nummer

10. d.. Sitzfläche

1.E.2

Der, die of das

Uitzonderingen?

A1 - OBIT

1. d.. Vergangenheit

2. d.. Layout

3. d.. Identität

4. d.. Untersuchung

5. d.. Omelett

6. d.. Balkon

7. d.. Russe

8. d.. B

9. d.. Rotz

10. d.. Stickerei

1.E.3

Der, die of das

Uitzonderingen?

A1 - OBIT

1. d.. Pfad

2. d.. Knöchel

3. d.. Termin

4. d.. Griff

5. d.. Elbe

6. d.. Gebrauch

7. d.. Hoffen

8. d.. Besuch

9. d.. Gartenbaubetrieb

10. d.. Kanal

1.E.4

Der, die of das

Uitzonderingen?

A1 - OBIT

1. d.. Kraftfahrzeugbrief

2. d.. Knie

3. d.. Vorstellung

4. d.. Reise

5. d.. Bahnhof

6. d.. Magazin

7. d.. Information

8. d.. Insel

9. d.. Mist

10. d.. Toilette

1.E.5

Der, die of das

Uitzonderingen?

A1 - OBIT

1. d.. Spieß

2. d.. Bleistift

3. d.. Verstand

4. d.. Badetuch

5. d.. Karneval

6. d.. Kneipe

7. d.. Antwort

8. d.. Ort

9. d.. Reis

10. d.. Birke

1.E.6

Der, die of das

Uitzonderingen?

A1 - OBIT

1. d.. Gemälde

2. d.. Telefon

3. d.. Anweisung

4. d.. Tuch

5. d.. Fährte

6. d.. Sofa

7. d.. Erfolg

8. d.. Hochzeit

9. d.. Oberfläche

10. d.. Speck

1.E.7

Der, die of das

Uitzonderingen?

A1 - OBIT

1. d.. Elend

2. d.. Holz

3. d.. Bühne

4. d.. Herangehen

5. d.. Gegenstand

6. d.. Gesang

7. d.. Mahler

8. d.. Kleid

9. d.. Foto

10. d.. A

1.E.8

Der, die of das

Uitzonderingen?

A1 - OBIT

1. d.. Zelt

2. d.. Verlust

3. d.. Cello

4. d.. Nebel

5. d.. Mut

6. d.. Geschäft

7. d.. Fieber

8. d.. Handtuch

9. d.. Cockpit

10. d.. Unfall

1.E.9

Der, die of das

Uitzonderingen?

A1 - OBIT

1. d.. Felsen

2. d.. Glaube

3. d.. Getränk

4. d.. Körper

5. d.. Schauspieler

6. d.. Rose

7. d.. Steichholz

8. d.. Kopf

9. d.. Einkäufe

10. d.. Jahreszeit

1.E.10

Der, die of das

Uitzonderingen?

A1 - OBIT

1. d.. Muesli

2. d.. Radio

3. d.. Transport

4. d.. Süden

5. d.. Schalter

6. d.. Lebensunterhalt

7. d.. Konzern

8. d.. Erlebnis

9. d.. Löffelchen

10. d.. Gaze

1.E.11

Der, die of das

Uitzonderingen?

A1 - OBIT

1. d.. Anteil

2. d.. Botschaft

3. d.. Ziel

4. d.. Viertelstunde

5. d.. Intellekt

6. d.. Spur

7. d.. Neuigkeit

8. d.. Niederlande

9. d.. Lager

10. d.. Kino

1.E.12

Der, die of das

Uitzonderingen?

A1 - OBIT

1. d.. Maß

2. d.. Ranking

3. d.. ABC

4. d.. Tapete

5. d.. Elan

6. d.. Marketing

7. d.. Motorrad

8. d.. Mautsatz

9. d.. Disziplinarrecht

10. d.. Treffen

1.E.13

Der, die of das

Uitzonderingen?

A1 - OBIT

1. d.. Weg

2. d.. Angebot

3. d.. Datum

4. d.. Sendung

5. d.. Hahn

6. d.. Schuppen

7. d.. Rahm

8. d.. See

9. d.. Pavillion

10. d.. Teller

1.E.14

Der, die of das

Uitzonderingen?

A1 - OBIT

1. d.. Wall

2. d.. Taschentuch

3. d.. Altar

4. d.. Inn

5. d.. Existenz

6. d.. Nachrichten

7. d.. Hindernis

8. d.. Geldschein

9. d.. Stier

10. d.. Schneid

1.E.15

Der, die of das

Uitzonderingen?

A1 - OBIT

1. d.. Übersicht

2. d.. Krokodil

3. d.. Tagesgericht

4. d.. Komplex

5. d.. Boot

6. d.. Radiergummi

7. d.. Kirchenvorstand

8. d.. Lärm

9. d.. Studio

10. d.. Zeitschrift

1.E.16

Der, die of das

Uitzonderingen?

A1 - OBIT

1. d... Familie

2. d.. Kram

3. d.. Gefängnis

4. d.. Echo

5. d.. Beruf

6. d.. Ereignis

7. d.. Artikel

8. d.. Vorwahl

9. d.. Palast

10. d.. Benzin

1.E.17

Der, die of das

Uitzonderingen?

A1 - OBIT

1. d.. Schaft

2. d.. Rohr

3. d.. Pech

4. d.. Schweiz

5. d.. Zimmer

6. d.. Schachtel

7. d.. Vergleich

8. d.. Main

9. d.. Flachs

10. d.. Bude

1.E.18

Der, die of das

Uitzonderingen?

A1 - OBIT

1. d.. Mal

2. d.. Bein

3. d.. Make-up

4. d.. Autorität

5. d.. Betrieb

6. d.. Kommentar

7. d.. Osten

8. d.. Sozialismus

9. d.. Versprechen

10. d.. Schnur

1.E.19

Der, die of das

Uitzonderingen?

A1 - OBIT

1. d.. Arbeit

2. d.. Kies

3. d.. Westen

4. d.. Gelegenheit

5. d.. Urlaub

6. d.. Schwäche

7. d.. Zulassung

8. d.. WC

9. d.. Bonbon

10. d.. Kindlein

Credits:

Created with images by LubosHouska - "selfie statue city" • nemoelguedes - "kitchen omelet eggs" • stachelbeer - "Teltow-Kanal" • Tama66 - "railway station platform historically" • jarmoluk - "winter snow tree" • Ben Sutherland - ""The Night Watch" ("De Nachtwacht") - Militia Company of District II under the Command of Captain Frans Banninck Cocq, Rembrandt van Rijn (1642): Rikjsmuseum, Amsterdam" • WikiImages - "rembrandt harmenszoon van rijn painter artists" • aischmidt - "cello detail instrument" • stevepb - "coca cola cold drink soft drink" • real-napster - "dessert strawberries muesli" • Bert Kaufmann - "On the corner of Kleine Dijlakker & Broerestraat" • Honey90 - "motorcycles motoristail sky" • dierk schaefer - "Schermerhoorn, Alter Schuppen" • twbuckner - "Altar flowers" • Green Promotion - "Radiergummis aus Kautschuk" • tadah - "prison alcatraz prison wing" • Unsplash - "person walking pipeline" • stux - "rope cord knot" • hansbenn - "pebbles pebble bank"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.