zeurniet logo tom bosgoed

vooronderzoek: ik heb eerst een vooronderzoek gemaakt. Die bestaat uit informatie die ik op de site van zeurniet heb gevonden.

schetsen en keuze: Daarna ik heb 6 schetsen op papier gemaakt en verschillende onderdelen die ik in het logo wil meerdere keren getekend op verschillende manieren. Daar heb ik een selectie uit gemaakt.

DE SCHETSEN

Ook heb ik 3 schetsen op de laptop uitgewerkt.

Toen heb ik gekozen voor het beste logo. Dit heb ik gedaan met behulp van klasgenoten. meesten stemmen gelden!

Ik heb gekozen voor de kleur omdat rood een opvallende kleur is en ik vind dat een logo opvallend moet zijn, ook is het woord zeur een typisch woord voor de kleur rood. verder wou ik het logo simpel houden en niet te moeilijk dus heb ook een poppetje ontworpen dat simpel is.

Credits:

Created with images by MaxiuB - "Piano"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.