Thank you mimi! You know how bad my english can be pero thank you for keeping up with my initial draft hahaha at kahit na day off mo today, pinili mo pa rin akong tulungan! I love you! <3

Text pa more mi! Kinikilig ka pa ata sa katext mo niyan.
Overnight sa house niyoooo <3
HAHAHA you are perfect here!
Kahit mabigat ka, pipiliin ko pa ring buhatin ka katulad ng ganito.
Remember this? Medyo kabado pa akong makatabi ka nung time na ito kasi wala pa akong masabi sa'yo.
May hindi nakikinig oh.
Happy V Day!
Love this! <3
Here's the only picture we have together sa Limasawa! Must be treasured!
Grabe! Ever since antisocial ka na talaga. Phone lang lagi ang hawak mo. :(
Kanta pa more!
Yes naman, feeling ko nakashave ka dito!!!!
Perfect combination!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.