การเปลี่ยนแปลงพฤิกรรม การมาเรียนสาย

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการมาเรียนสาย

ข้อมูลบุคคลที่ต้องการพัฒนา

นางสาว มลิวัลย์ จอมหงษ์ 570112010091

พฤติกรรมก่อนการเปลี่ยนแปลง

ความเป็นมาและเหตุผล เนื่องจากเพื่อนชอบนอนดึกและตื่นสายทำให้มาเรียนคาบเช้าไม่ทันและจะง่วงนอนในเวลาเรียนทำให้เรียนไม่รู้เรื่องและผักผ่อนไม่เพียงพอทำให้หงุดหงิดง่าย

สภาพก่อนที่จะพัฒนา

วันที่มีเรียนเช้าเพื่อนชอบมาสาย บางวันก็มาไม่ทันที่อาจารย์สอนทำให้เรียนไม่รู้เรื่องและง่วงในเวลาเรียน

เป้าหมายในการพัฒนา

ต้องการให้ เพื่อนมีการพักผ่อนให้เพียงพอนอนให้ครบ7-8 ชั่วโมง ตื่นเป็นเวลาและมาเรียนให้ทัน และมีความกระตือรือร้นมากขึ้น

วิธีการพัฒนา

ใช้เทคนิกการฝึกปฎิบัติและการสังเกตโดยให้เพื่อนเข้านอนไม่เกิน3ทุ่มและตื่นมาเรียนให้ทันคาบเช้าโดยเป็นระยะเวลา2เดือน

ผลจากการพัฒนา

1.เพื่อนเข้านอนไวขึ้นและตื่นมาเรียนคาบเช้าทันเวลา2.เพื่อนได้พักผ่อนอย่างเพียงพอทำให้อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส3.เพื่อนมีสมาธิในการเรียนและไม่ง่วงในเวลาเรียน

ปัญหาและข้อจำกัดในการพัฒนา

ต้องให้เวลาเพื่อนในการปรับตัว เริ่มแรกต้องค่อยเป็นค่อยไปจึงใช้เวลาค่อนข้างนาน

สิ่งที่ทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ

เพื่อน ให้ความร่วมมือ และมองเห็นว่าการตื่นเช้าได้ประโยชน์และได้มีเวลาในการทำอะไรหลายๆอย่างและยั ส่งผลดีต่อสุขภาพและการเรียนที่ดีขึ้น จึงทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ

ข้อมูลเจ้าของ PROJECT

นางสาว ชลิตรา กล่อมภิรมย์ 570112010066

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.