Training didactiek voor pedicures Pediroda

Inleiding

Binnen de pedicurebranche is in de afgelopen jaren hard gewerkt aan kwaliteit. Met eigen branchekwalificaties is in een systeem van gedegen opleidingen voor pedicures voorzien. Om te voorzien in kwaliteitsborging van de brancheopleiders heeft ProVoet samen met de opleiders kwaliteitscriteria opgesteld waarlangs de goede opleider werkt. Opleiders die aangeven hieraan te voldoen sluiten hierover een intentieverklaring af met ProVoet en worden vervolgens opgenomen als opleider op de website van Provoet.

Tevens zal vanaf 2018 op basis van het profiel ‘vakbekwame docent voetverzorgingsbranche’ beoordeeld worden of een docent in het docentregister blijft of opgenomen wordt. Daarbij ligt het accent op de vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische bekwaamheid. Hiertoe wil Pediroda haar docenten een professionaliseringstraject aanbieden wat maakt dat deze docenten vanaf 2018 in het docentregister kunnen blijven.

De concrete vraag van Pediroda luidt dan ook als volgt; Ontwikkel een professionaliseringstraject van twee dagen waarin de docenten van Pediroda opgeleid worden tot vakbekwame docenten. Ontwikkel dit traject op basis van het profiel ‘vakbekwame docent voetverzorgingsbranche’.

Uitgangspunten

Het profiel ‘vakbekwame docent voetverzorgingsbranche’ geeft weer waar een docent in 2018 aan moet voldoen. In de training zal de nadruk komen te liggen op 2 thema's met bijbehorende gedragsindicatoren, namelijk:

Pedagogisch didactisch handelen

Het organiseren van leren van cursisten op planmatige wijze. De vakbekwame docent in de voetverzorgingsbranche heeft kennis van de branche en het vak, maar is bovenal in staat om sturing en invulling te geven aan het leerproces van de cursist. Dat betekent dat zij verschillende methoden en technieken moet kunnen inzetten afhankelijk van de leerbehoefte en achtergrondkennis van de cursist, zonder daarbij het doel van de opleiding uit het oog te verliezen: het opleiden van (start)bekwame pedicures.

 • Lesplannen, reeks, curriculum > Resultaten
 • Leermethoden
 • Aansluiten bij doelgroep
 • Methodische & didactische aanpakken
 • Activerende werkvormen
 • Inzet digitale hulpmiddelen
 • Theorie en praktijk verbinden

Groepsdynamica

Iedere groep cursisten is anders en dat heeft onder andere te maken met leeftijdsverschillen, achtergrondverschillen, opleidingsverschillen, motivatie, capaciteiten enz. Aan de docent de taak om passend onderwijs te verzorgen dat tegemoet komt aan de behoefte van de groep, zonder voorbij te gaan aan de individuele cursist. Inzicht in groepsprocessen en dat toepassen is een onderdeel van de bekwaamheid van een docent.

 • Inzicht groepsprocessen
 • Creëren prettig leerklimaat
 • Omgaan met verschillen : differentiatie

Doelgroep

Bij Pediroda werken op dit moment ongeveer 50 docenten in de brancheopleiding pedicure en/of medisch pedicure, die in aanmerking komen voor de training ‘vakdidactiek voor pedicures’.

Programma

Intake

Door middel van een intakeformulier wordt de aanwezige kennis/vaardigheden van de onderdelen die aanbod komen in de training in kaart gebracht, zodat het programma daar optimaal op aansluit.

Voorbereidende opdracht

De intake wordt afgesloten met een korte voorbereidende opdracht. Deze opdracht bestaat uit het lezen van korte stukjes literatuur over de vijf rollen van de leraar met een reflectieopdracht.

Dag 1

Breinleren

Hoe werkt leren en hoe kun je dat beïnvloeden?

Theorie + oefening met 6 breinprincipes:

 • Focus
 • Herhalen
 • Emotie
 • Zintuiglijk rijk
 • Creatie
 • Voortbouwen

De vijf rollen van de leraar

Wat doe je in de verschillende rollen als docent en wat voor gedrag vertoon je dan?

Theorie Slooter + oefening met rollen:

 • Gastheer
 • Presentator
 • Didacticus
 • Pedagoog
 • Afsluiter

Opstellen Lesplan

Hoe bereid je de les goed en weloverwogen voor?

 • Inzoomen op lesplan (MDI of veelgebruikt lesplan van de cursist)
 • Koppeling van de vijf rollen aan een les, wat doe je in welke fase.
 • Activerende werkvormen
 • Praktijkopdracht voor dag 2

Praktijkopdracht

Cursisten werken een lesplan uit met daarin de 5 rollen van de leraar. De uitwerking sturen ze naar een mede-cursist. De mede-cursist geeft feedback aan de hand van een feedbackformulier (peer-review).

Dag 2

Leerstijlen

Met welke leerstijlen kun je rekening houden en hoe verwerk je dat in je les?

Theorie Manon Ruijters + oefening

(Kunst afkijken, Participeren, Kennis verwerven, Oefenen en Ontdekken)

Circuit met verschillende activerende en digitale werkvormen

Welke werkvormen kun je waarvoor inzetten?

De cursisten worden gevoed en voeden elkaar met verschillende soorten werkvormen (in de les en digitaal). Tevens maken we de koppeling tussen de leerstijlen en de werkvormen. Wat werkt wel en wat niet?

Groepsdynamica

In welke fase zit een groep en hoe kun je hier op inspelen?

Theorie Tuckman + oefening

(Forming, Storming, Norming, Preforming en Adjourning)

Mini les

Hoe breng je het in praktijk en waar let je dan op?

De cursisten hebben tijdens de praktijkopdracht een les uitgewerkt en hier feedback op gekregen van één van de medecursisten. De cursisten krijgen de gelegenheid om een onderdeel van de les te geven. Zowel de medecursisten als de trainer geven feedback met behulp van een observatieformulier.

Kosten

Tarief: € 100,- per uur BTW vrij

 • Ontwikkeling maatwerk programma: € 1.200,- (eenmalig)
 • Projectmanagement / intake / reiskosten / hand-out / opdrachten / follow-up per groep: € 300,-
 • Uitvoering training per groep: € 1.600,-

We gaan uit van 2 groepen van 12 deelnemers. (Indien nodig aangevuld met maximaal 1 extra deelnemer)

Kosten totaal € 5.000,- BTW vrij

Dat betekent een kostprijs per cursist van ongeveer € 200,- p.p exclusief kosten locatie, thee / koffie en lunch.

Tot slot

Wij hebben met plezier dit voorstel uitgewerkt. Volgens ons is het een mooi gevarieerd programma. De belangrijkste aspecten voor docenten worden in de training behandeld. Na deze tweedaagse training zijn de eerste stappen gezet en kunnen ze zich verder ontwikkelen als docent wanneer ze het geleerde in de praktijk toepassen, er meer ervaring mee op doen en zich verder in de materie verdiepen.

We zijn benieuwd naar jullie reactie!

Hartelijke groet, Eelco en Jennieke

Learn to become better

Credits:

Created with images by Unsplash - "underwater feet water" • Coral26 - "sand beach footprint" • Coral26 - "sand beach footprint" • Coral26 - "sand beach footprint" • Unsplash - "underwater feet water"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.