Loading

Nieuwsbrief Ouders BC BROEKHIN Roermond

LESUITVAL

Lesuitval is een heikel thema op scholen. Plotselinge ziekte, cao-verlof, scholing, uitwisselingen of bijzondere familieomstandigheden zijn de belangrijkste oorzaken van lesuitval. Als snel duidelijk is dat een docent langdurig uit de running is, wordt snel actie ondernomen om de betrokken docent (al dan niet via een uitzendbureau) te vervangen.

Kortdurend verzuim moet de school zelf intern oplossen. De afgelopen maanden heeft het griepvirus onze school in z'n greep gehad. Erg vervelend voor de zieke docenten maar natuurlijk ook voor de leerlingen en voor u als ouder. Regelmatig vervingen docenten, maar ook directieleden en leden van het managementteam, collega's die door de griep geveld waren. Desondanks, en hoe vervelend ook, lesuitval is bijna niet te vermijden. Mede daarom overwegen wij om een studieruimte in te richten waar leerlingen terecht kunnen om huiswerk te maken of zich kunnen voorbereiden op de volgende les. Wij houden u op de hoogte!

Jos Gijzen, locatiedirecteur

Goed nieuws over onze directeur! De heer Jos Gijzen werd op 18 januari onwel tijdens een bijeenkomst van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg. Hij heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan zijn herstel. Vanaf half april zal hij de draad weer een beetje gaan oppakken en namens onze school een aantal externe bijeenkomsten gaan bijwonen. Na de meivakantie zal hij ook weer gedurende een beperkt aantal dagdelen op school aanwezig zijn. Hij heeft laten weten er naar uit te kijken om de eerste stappen te zetten met het verrichten van werkzaamheden voor onze school!

STAND VAN ZAKEN SCHOOLPLAN 2017-2021

Tijdens dit schooljaar hebben we hard gewerkt aan het pedagogisch klimaat op onze school. In onze vorige nieuwsbrief heeft u kennis kunnen nemen van de resultaten van het onderzoek (zie ook: www.scholenopdekaart.nl). Ondanks de goede resultaten houdt dit onderwerp onze speciale aandacht, omdat dit een belangrijke voorwaarde is voor - goed leren -. Het pedagogisch klimaat omvat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van het kind. Hierbij gaat het om factoren die al aanwezig zijn, maar ook om factoren die een docent wel overwogen creëert. De relatie tussen docent en klas is hierbij een belangrijk sleutelwoord. Leerlingen hebben behoefte aan betrokkenheid, ondersteuning, veiligheid en acceptatie. Door een versterkte teamstructuur krijgen docenten meer tijd om met leerlingen te praten en op antwoorden te krijgen op een aantal prangende vragen, zoals:

Wat heeft de individuele leerling nodig om te leren?
Wat heeft de docent nodig?
Hoe geeft de docent GOEDE feedback?
Waarmee vindt de docent aansluiting bij de motivatie van de leerling?

Stichting Leergeld

In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Over armoede wordt vaak niet openlijk gesproken. Het is moeilijk om hulp te vragen. Kinderen uit deze gezinnen schamen zich vaak en proberen de armoede te verbergen. Ze kunnen niet meedoen aan allerlei activiteiten, omdat ze 'al andere afspraken hebben.' Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. De Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Er zijn veel manieren waarop deze stichting ouders (en hun kinderen) kunnen helpen waardoor het opeens toch mogelijk wordt een fiets of voetbalschoenen aan te schaffen. Of een kind lid te maken van een hobbyclub, of een bril aan te schaffen. Het enige wat u moet doen om hulp te krijgen is op onderstaande link klikken en een formulier invullen. Dat is te doen, toch?

Kennis maken met Maartje van Gent

Maartje van Gent is met ingang van 22 maart aan de slag gegaan als teamleider a.i. van onze vrijeschoolafdeling. Ze is drieëndertig, samenwonend en mama van Timur (vijf jaar) en de vier maanden oude Caspar. Maartje komt oorspronkelijk uit Vlijmen (bij Den Bosch). Als Maartje niet werkt is ze graag buiten, in de (moes)tuin of in de bossen met de kids en hond Loki, een Labradoodle. Na haar studie Geschiedenis werkte ze enige tijd bij het Ministerie van Landbouw waar ze subsidieaanvragen beoordeelde. Deze baan gaf haar echter niet de voldoening die ze zocht. Het roer moest om! Kinderen maakten haar blij. Een vacature bij het Bernhard Lievegoed College in Maastricht trok haar aandacht. Tot dat moment wist ze eigenlijk heel weinig van deze vorm van (vrijeschool) onderwijs. Het was liefde op het eerste gezicht!

"Alles klopte gewoon! In het vrijeschoolonderwijs mag je op alle denkbare manieren lesstof aanbieden. Dat gaf zoveel meer vrijheid en ruimte om creatieve ideeën in te zetten. Er zijn zo veel meer mogelijkheden om leerlingen te leren – leren. Daarbij gebruiken we geen boeken, maar putten we uit veel verschillende bronnen die passen bij de belevingswereld van onze leerlingen. Motivatie is daarbij ons startpunt. Leerlingen moeten geraakt worden om zelf méér te weten willen komen over een onderwerp. Daar ligt de uitdaging, dat maakt het lesgeven zo ontzettend leuk! Ik ben blij om als teamleider bij te mogen dragen aan de verdere ontwikkeling van de vrijeschool-afdeling op BC Broekhin."

Namens alle medewerkers wensen wij u een hele fijne meivakantie!

Credits:

Created with images by Mojpe - "woman blow blowing" • geralt - "positive can selbstbestimmung"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.