Uni Research Rokkansenteret 2016

2016 har vært et merkeår for Rokkansenteret på mange måter. I mars flyttet vi inn i nye lokaler i Nygårdsporten, og ble dermed samlokalisert med resten av forskningsselskapet Uni Research. Det har gitt opphav til mer tverrfaglig samarbeid med de andre avdelingene, spesielt Uni Research Klima og Uni Research Helse. Økt tverrfaglig samarbeid mellom avdelingene er et viktig strategisk mål for forskningsselskapet.

Nygårdsporten

Samarbeid om tverrfaglig klimaforskning er et av feltene hvor vi har lykkes. Uni Research Klima og Rokkansenteret samarbeider nå på seks ulike forskningsprosjekter, finansiert av Klimaprogrammet i Norges forskningsråd og Regionale Forskningsfond. Flere av prosjektene omhandler forskning på flom, klimaframskrivninger og forvaltningens beslutningsprosesser på lokalt nivå. Her er de nærliggende kommunene viktige samarbeidspartnere. Vi tilbyr tverrfaglig forskningsbasert kunnskap som vil gi kommunene et bedre kunnskapsgrunnlag for gjennomføringen av beslutningsprosesser, arealplanlegging og reguleringsarbeid. Denne kunnskapen er viktig ved planlegging av ny bebyggelse, eller ved etablering av ny industri og infrastruktur.

Vi forsker på klima fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv.

Universitetet i Bergen er også en viktig samarbeidspartner og medspiller i å bygge opp tverrfaglig klimaforskning. Ikke minst representerer vårt samarbeid med Kjernefasilitet for digital samfunnsvitenskap (DIGSSCORE) ved UiB, bestående av Norsk medborgerpanel og Medborgerlaben, en mulighet til å drive nyskapende forskning på oppfatninger og holdninger til klima, og andre politikk- og samfunnsområder.

I løpet av året har Rokkansenteret hatt oppstart på flere prosjekter innenfor vår satsing på innovasjon og styring i offentlig sektor. Vår forskning på kommunereformen, krisehåndtering, samfunnssikkerhet og beredskap knyttet til innvandring og klimaendringer, på politiets organisering og plansatsning mot store byer, bidrar med kunnskap til omstilling og innovasjon i offentlig sektor.

Vårt satsingsområde er framtidens helse- og omsorgsutfordringer.

Vårt andre strategiske satsingsområde er fremtidens helse-, omsorgs- og velferdsutfordringer. Forskningen her er i år styrket gjennom prosjekter som omhandler innovasjon i hjemmebasert omsorg og helsetjenester, individuell jobbstøtte i Nav, integrering på arbeidsplassen, rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse, det flerkulturelle stabsfellesskapet i norske sykehjem, ny medisinsk vurdering ved sykemeldinger og integrerte tjenestemodeller ved sammensatte sykdomsutfordringer.

«Uni Research Rokkansenteret har en sterk vitenskapelig produksjon, og nesten alle forskerne har doktorgrad. De prioriterer både kvalitet og relevans.»

I 2016 er den økonomiske omsetningen økt og vi har et positivt resultat. Årsmeldingen viser at forskningen er formidlet i stort omfang både når det gjelder rapporter til oppdragsgivere, vitenskapelige bøker og artikler. Den allmennrettede formidlingen har som tidligere år vært høy, og forskerne opptrer hyppig i media og på ulike formidlingsarenaer.

På denne måten prioriterer vi både kvalitet og relevans i forskningen.

Kristian Mjåland kommenterer nytt lovforslag på TV2 Nyhetskanalen.
Hilmar Mjelde var stadig på TV for å analysere valget i USA.
"Kommunereformen minutt for minutt". Yngve Flo er leder for evaluering av kommunereformen.

Credits:

Colourbox

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.