TOT EL QUE NO SAPS SOBRE LA MARATÓ EN 360º

La Marató és un fenòmen que travessa les fronteres de la televisió, el dia del programa és una gran festa al territori català, i fins i tot fora de les seves fronteres.

Hi ha quatre seus on milers de voluntaris agafaran telèfons per recollir els donatius dels catalans. Aquestes es troben a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida.

Durant tot el dia hi ha connexions en directe de programa amb Fira de Barcelona, on assisteixen nombroses personalitats catalanes.

Hi ha 1001 línies telefòniques

Al programa, parlem amb metges i experts que ens ajudaran a comprendre les malalties de La Marató.

Les accions a plató són escenificacions gràfiques que ens ajuden a comprendre la malaltia d'una manera dinàmica i molt entenedora.
Un dels objectius de la marató és fer difusió sobre les malalties que tracta

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.