Penyelesaian Masalah Kemahiran berfikir aras tinggi

Ahmad dipilih sebagai Ketua Badan Wakil Pelajar yang bertanggungjawab menguruskan kebajikan dan pembangunan akhlak pelajar-pelajar MRSM Kuala Krai. Suasana pelajar -pelajar pada waktu itu tidak tenteram dengan wujudnya suasana berpuak-puak dan tidak bermotivasi untuk belajar.

Bagaimanakah Ahmad boleh memperbaiki kebajikan rakan-rakannya? Cadangkan satu penyelesaian kepada permasalahan di atas.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.