Velkommen til Skattkammeret utlånssentral for barn og unge i drammen

Vi har en visjon om at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i sports,- og friluftsaktiviteter. Ved å tilby gratis utlån av aktivitetsutstyr og arrangere kostnadsfrie aktiviteter, ønsker vi å sikre alle barn og unge mulighet til deltakelse.

Åpning av Skattkammeret og "høytidelig" klipping av snor ved ordfører Tore Opdal Hansen. Til venstre: prosjektleder, Stian Nedberg og til høyre: daglig leder i Kirkens Bymisjon Drammen, Jon-Ivar Windstad.

Hvem kan låne utstyr?

Vi låner hovedsakelig ut til barn og unge opptil 18 år, men også til barnefamilier. I tillegg kan vi låne ut klassesett til for eksempel aktivitetsdag. 

Hvordan kan du låne?

Ta kontakt med oss på telefon: 906 09 902, e-post: skattkammeret@skbd.no, eller søk opp Skattkammeret i Drammen på Facebook og inviter deg inn. Eller du kommer innom oss i våre lokaler i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 84 - i kjelleren på Kjøkkenfornyeren, ved siden av Kid Interiør. Ved første gang lån må du registrere deg, og vi vil trenge underskrift fra en foresatt.

Stian og Jan Erik finner du stort sett i strålende humør på Skattkammeret.

Hvor lenge kan du låne?

I utgangspunktet inntil en uke, men om du tar kontakt med oss før utløpt låneperiode kan vi eventuelt forlenge. 

VÅRE ÅPNINGSTIDER: MANDAG, ONSDAG OG TORSDAG KLOKKEN 1300 - 1800.

Sammen skal vi bidra til aktivitet og inkludering - FOR ALLE!

Skattkammeret er et partnerskapsprosjekt i samarbeid mellom Kirkens Bymisjon, Drammen Kommune, Drammen Idrettsråd, Buskerud Idrettskrets og DNT Drammen og omegn. 

Created By
Anine Berg
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.