Davíð Ágúst Sveinsson Myndir frá Fyrstu æviárunum

Hér eru lit- og svart hvítar myndir teknar við upphaf og fram á miðjan 6. áratug 19. aldar

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.