Loading

Elgbeitekartlegging i Tromsø kommune 2020-2021

Naturtjenester i Nord skal i perioden 2020-2021 re-taksere tilstanden til vinterbeitet for elg i Tromsø kommune. Det er tidligere gjennomført takseringer i 2004 og 2007.

Hjorteviltregisteret og vintertellinger viser en økende elgbestand i Tromsø kommune de siste 30 årene. En stor elgbestand gir svakere dyr og store skogskader i lang tid framover. Med beitetaksering, vil forvaltere av elg og skog få oversikt og holde kontroll med beitet, og det blir lettere holde elgstammen på et bærekraftig nivå.

Elgen beiter flittig på vegetasjonen og hjelper til å holder landskapet åpent.

Om vinteren består elgens diett i all hovedsak av kvist, spesielt kvist av løvtrær som rogn, osp, selje, vier, bjørk, i tillegg til furubar. Einer er også en yndet beiteplante. Det er snømengden og hva elgen har lettest tilgang på som avgjør valg av beiteplanter. Kvist og bar inneholder lite næring, og elgens stoffskifte ”skrus” ned til et minimum for å overleve vinteren. Den vil uansett i stor grad måtte tære av egne kroppsreserver. Under vanskelige vinterforhold kan en voksen elg tape 20-25 % av kroppsvekta, men å takle dette er en del av elgens spesialtilpasning og beredskap for å overleve forholdene her i nord. https://www.hjortevilt.no

Vurdering av beiteskadene på vegetasjonen.

Utmarka i Tromsø kommune er under press fra mange hold, noe som er utfordrende også for elgen, en art med stort arealbehov og som er avhengig av tilstrekkelige beiteområder. Vinterstid har elgen mindre tilgjengelige beiteområder og vegetasjon å beite på. Beiteområdene er også redusert av utbygginger og annen menneskelig aktivitet. De eksisterende beiteområdene er ytterligere forringet siden forrige taksering i 2007.

Det har vært en økning i antall felte elg de siste 30 årene. I perioden 1989 til 2014 økte det jevnt fra 16 til 115. Etter 2014 er det felt i overkant av 100 elg årlig.

Elgen søker nye beiteområder, noe som igjen skaper konflikter og utfordrendesituasjoner med blant annet elg i boligområder og langs veiene i kommunen. Elgen ses hyppigere på steder der den tidligere ikke har vært vanlig. Eksempelvis har det de siste årene vært flere elger på Tromsøya.

Elgku med to kalver - Tisnes, Tromsø kommune

Vinteren 2019/2020 døde flere elger av næringsmangel. Bakgrunnen for ekspansjon av leveområdene og økt dødelighet kan skyldes en for høy tetthet av elg i forhold til beitegrunnlaget. Dette er noe beitekartleggingen i 2020 og 2021 skal være med å gi svar på.

Created By
Trond Johnsen
Appreciate

Credits:

Trond Johnsen