- DET ER Fortsatt liv og vekst i Den grønne landsbyen. RANDABERG KOMMUNE | Budsjett 2017 | Økonomiplan 2017-2020

- Resepten er god økonomistyring og nøktern drift

- Hvert år fra 2009 er tjenesteområdene sine budsjett blitt redusert for å oppnå handlingsrom til nye driftstiltak og nødvendige investeringer. Nye oppgaver og flere tjenestemottakere har ført til at budsjettene har økt, til tross for de generelle reduksjonene. God økonomistyring og nøktern drift over flere år gjør at viktige tiltak har blitt iverksatt og at satsinger i statsbudsjettet har blitt gjennomført.

Dette skriver rådmannen i budsjettet og økonomiplanen for de neste fire årene. Han skriver videre:

- Det er gjennomført reduksjoner i budsjettene til tjenesteområdene fra 2009 til 2016, som isolert sett gjør at budsjettet for 2016 er 48 millioner kroner lavere enn det ville vært uten disse reduksjonene. I tillegg er det ikke g itt kompensasjon til tjenesteområdene for generell prisstigning i perioden fra 2009 til 2012. Det innebærer også en effektivisering på fra 3 til 4 millioner kroner hvert år. Reduserte skatteinntekter, endringer i inntektssystemet og nye brukere gjør at budsjettet for 2017 blir lagt fram med omfattende innsparingstiltak, i tillegg til de innsparingene som allerede er gjennomført i 2016 og tidligere år.

Selv om det fortsatt må kuttes, ønsker rådmannen et høyt investeringsnivå. Han legger derfor inn midler for å gi mer tjenester til innbyggerne, i takt med det økte behovet. Blant annet er det lagt inn midler til ny Harestad skole og Randaberg kulturscene (trinn 1 og 2), Randaberg helsesenter (nytt sykehjem blant annet), kjøp av boliger til vanskeligstilte og flyktninger pluss investeringer til vann-avløp (VAR).

- I budsjettprosessen er det mange ønsker og behov som blir tatt opp fra tjenesteområdene og politikerne. Det er vanskelig å få alle disse inn i et balansert budsjett. Det er også slik at det er lettere å la være å legge inn et nytt tiltak framfor å slutte med eller redusere noe en allerede gjør. Dette preger min tilnærming til å la kommunen ta på seg nye forpliktelser, skriver rådmannen.

:: Rådmann Magne Fjell (t.v.) og økonomisjef Per Blikra har sammen med gode kollegaer snekret ferdig neste års budsjett og økonomiplan for årene 2017-2020. Hele budsjett-laget ser du i bilde under.

BUDSJETTLAGET

Å lage budsjett er et lagspill. Helt siden i vår har ledere og ansatte arbeidet med budsjettet. Det er mer enn 950 ansatte i kommunen, og de fleste har (i større eller mindre grad) vært involvert i arbeidet med å lage dette budsjettet. På lagbildet under har vi samlet ledere og rådgivere som har vært sentrale i å snikre sammen budsjettet for 2017.

:: God miks mellom gammel og ung i den aktive grønne landsbyen, Randaberg.
:: "Studèr fortiden hvis du vil spå om fremtiden" (KONFUCIUS). Fra Randaberg sentrum på 70-tallet.

DET SKAL InvesterES for mer enn 700 millioner kroner

Samlet er det planlagt å investere for i overkant av 700 millioner kroner de neste fire årene. De store investeringene er:

  • Harestad skole og Randaberg kulturscene (trinn 1): 266 mill. kr
  • Harestad skole (trinn 2): 250 mill. kr
  • Randaberg helsesenter: 120 mill. kr, inkludert tidligere bevilgninger
  • Boliger til vanskeligstilte, flyktninger og psykisk utviklingshemma: 95 mill. kr.
  • Dalen (bofellesskap): 28 mill. kr
  • Renovering svømmehallen på Goa: 9 mill. kr
  • Renovering svømmehallen på Grødem: 8 mill. kr.
  • Varmtvannsbasseng Vardheim: 2 mill. kr
  • Ekstraordinært vedlikehold og branntekniske utbedringer: 15 mill. kr
  • VAR-investeringer: 60 mill. kr

KJEKT MED TALL

Her får du meste av tabeller og tall for de neste fire årene.

KOSTRA! hva er det?

KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre.

Hva sier sjefene for tjenesteområdene?

:: Renovatørene i Randaberg kommune gjør en god jobb for å holde orden i Den grønne landsbyen.

Gebyr betyr det samme som "pris", så her er prislisten

Inntektene er økt noe i dette budsjettforslaget, i gjennomsnitt med 2,5 prosent. - For å kunne videreføre driftsnivået, må inntektsgrunnlagt styrkes, skriver rådmannen.

Created By
RANDABERG KOMMUNE Ove Sveinung Tennfjord
Appreciate

Credits:

Foto: Ove Sveinung Tennfjord

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.