โครงการ ยิ้มสู้ สู่ที่วัดธนบัตรเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น ตอน โรงบ่มอารมณ์สุข 9 ตามรอย ธ สถิต

รายละเอียดของโครงการ

บนธนบัตรที่เราใช้ในปัจจุบันมีอักษรเบรลล์พิมพ์อยู่ แต่แน่นอนที่ในธนบัตรไม่มีอักษรเบรลล์ส่วนใหญ่ผู้พิการทางสายตาจะใช้วิธีวัดด้วยมือ นิ้ว ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผิดพลาดทางกลุ่มจึงได้นำแนวคิดจากงานของอาจารย์ดอนยางยืด ส่งต่อการแบ่งปันโดยการเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมกันแบ่งปัน

เป้าหมายของการลงมือทำ

จำนวนตัวเลข32,456 คือ จำนวนวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่9 สิริพระชนมายุ จำนวนวัน 32,456 ยิ้มสู้ คือ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่16 เป็นเพลงที่ปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่คนตาบอด แล้วพระราชทานให้นำไปบรรเลง ในงานสมาคมช่วยคนตาบอด

งบประมาณในการดำเนินการ

1. ค่ารถโดยสารประจำทาง 13 บาท

2. ค่ารถไฟฟ้าใต้ดิน 15 บาท

3. ค่าอุปกรณ์ในการใช้งาน 30 บาท

4. ค่าแผ่นลองยางตัด 200 บาท

5. ค่าสันรูด 100 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 358 บาท

อุปกรณ์ที่ใช้การดำเนินงาน

1. สันรูดพลาสติก

2. แผ่นยางรองตัด

3. ไม้บรรทัด

4. ดินสอ

5. มีดคัตเตอร์

6. ดินสอ ปากกาปลายแหลม

7. เทปกระดาษกาวย่น/ผ้า

ภาพอุปกรณ์

ชมวีดีโอวิธีการทำและประมวลภาพทั้งหมดของโครงการ

ประโยชน์ของโครงการ

การใช้บัตรวัดธนบัตรของคนตาบอด

1.ช่วยให้คนตาบอดทราบมูลค่าของธนบัตรได้อย่างแม่นยำ

2.ช่วยให้คนตาบอดใช้ธนบัตรได้อย่างปลอดภัย

3.ช่วยให้คนตาบอดสามารถศึกษาและถ่ายทอดวิธีการวัดธนบัตรได้อย่างถูกต้อง

4.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

5.เพื่อประโยชน์ส่วนร่วมและสังคม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

Created By
pawadee boontuam
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.