Loading

Connecting cleantech companies i-Cleantech Vlaanderen

Wie is i-Cleantech Vlaanderen? i-Cleantech Vlaanderen vzw is een clusterorganisatie die werkt omtrent schone, ecologische en klimaatneutrale technologieën. Samen met bedrijven, onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties is i-Cleantech Vlaanderen een katalysator voor innovatie in een verscheidenheid aan deze technologische oplossingen. Daarnaast assisteert de vzw de implementatie van deze technologieën in de samenleving.

De missie van i-Cleantech Vlaanderen is de identificatie en de ontwikkeling van cleantech concepten om de realisatie van een duurzame wereld aan te moedigen en te versnellen. i-Cleantech Vlaanderen werkt cross-sectoraal tussen bestaande organisaties en richt zich op vier domeinen: energie, water, materialen en mobiliteit.

i-cleantech Vlaanderen is de katalysator voor innovatie in het cleantech landschap.

Hoe kunnen we het landschap en de interacties in kaart brengen zonder documentatie van gestructureerde data?

We maken werk van ongestructureerde data en slagen erin de relaties tussen technologieën en bedrijven in kaart te brengen. We koppelen hieraan een gebruiksvriendelijke visualisatie die real time de interactie tussen de verschillende bedrijven weergeeft. Hierdoor kan i-cleantech Vlaanderen de evolutie in het landschap nauwgezet opvolgen en anticiperen op toekomstige trends!

Scroll nog even door en lees hoe we dit aangepakt hebben.

ONZE AANPAK

1. Meerdere, ongestructureerde gegevensbronnen combineren we tot een basis van alle beschikbare kennis.

Sommige van deze bronnen zijn webpagina's of RSS-feeds, onder maar scannen we 1200 nieuwssites op het gebruik van bepaalde woorden uit een lijst met 3000 gerelateerde termen. Andere bronnen zijn CSV-bestanden, relationele databases en webservices. Met behulp van crawlers en semantische ontologieën analyseren we al deze data.

2. De ongestructureerde data brengen we samen in een relationele database. Dit geeft de eerste moeilijkheden aangezien ongestructureerde data niet altijd in een vooraf bepaalde en genormaliseerd structuur passen.

Onze oplossing, een embedded Neo4J graph database slaat ongestructureerde gegevens op en is tegelijkertijd in staat ad hoc query’s te verwerken en te visualiseren. Daarnaast leent deze database zich er uitstekend toe om netwerken en relaties visueel voor te stellen, één van de doelen van deze case.

De Neo4J graph database is frequent gebruikt en heeft een geavanceerde en efficiënte query-taal, Cypher. Daarnaast is het ook mogelijk om datavisualisaties op te vragen via een interne webbrowser en zijn de gegevens eenvoudig te exporteren voor gebruik in externe visualisatietools.

We maken werk van ongestructureerde data.

RESULTAAT

De relaties tussen duurzame technologieën en bedrijven zijn in kaart gebracht! De Chord flare visualisatietechniek toont de verbondenheid en interacties tussen de verschillende cleantech bedrijven. De dikte van de visualisatie is een maat voor de sterkte van dat verband.

Chord Flare visualisatietechniek

Deze relaties zijn relatief objectief en worden realtime geüpdatet. Zo is de interactie tussen bedrijven enerzijds en de omvang van het netwerk anderzijds gemakkelijk te monitoren.

Daarnaast stelt Vectr Consulting i-Cleantech in staat de cleantech concepten te verbinden met officiële NACE-codes. Dit zijn Europese statistische categorieën voor economische activiteiten. Cleantech concepten zijn niet door de NACE-codes, maar met woorden gedefinieerd. Door bedrijven met hun NACE-codes te observeren en te linken aan specifieke cleantech concepten onthullen we, met behulp van technieken in datavisualisatie, de verhoudingen tussen NACE-codes en cleantech concepten.

Het realtime karakter van de resultaten van onze opzet laat toe de evolutie in het cleantech ecosysteem van nabij te volgen, dit was vroeger heel wat complexer. Dit instrument helpt i-Cleantech Vlaanderen met het meten en verifiëren van hun doelen en missie en blijft dit ook in de toekomst doen.

Dankzij ons smart data product kan i-Cleantech Vlaanderen hun doelen en missie meten en verifiëren!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.