Påskefrokost 13. april

Jo jo, det skal blive sjovt

Tak for invitationen

Jeg vil meget gerne komme og fejre påsken sammen med jer.

Glæder til at hilse på Bingo Bent og konstatere at så følger foråret lige efter.

På gensyn den 13. april

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.