โครงการปลูกป่าในใจคน

หลักการและเหตุผล

ป่าชายเลนเป็นทรัพยาการธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศน์ทางทะเล มีคุณประโยชน์มากมายต่อประชาชนและเศรษฐกิจธรรมชาติ ป่าชายเลนเป็นสังคมพื้นที่ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำหรืออ่าวซึ่งเป็นบริเวณที่มีระดับน้ำทะเลท่วมถึงในช่วงที่มีนำ้ทะเลขึ้นสูงประกอบไปด้วย พันธุ์ไม้นานาพันธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยตระกูลไม้โกงกาง เช่นโกงกาง แสม เป็นต้น พืชพวกนี้มีรากที่แข็งยึดติดกับพื้นดิน บริเวณกว้างซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของป่าชายเลน ลักษณะเช่นนี้จะช่วยเกาะกำบัง ป้องกันลมพายุทางทะเลไม่ให้พัดทำลายที่อยู่อาศัยและเป็นพื้นที่ทำมาหากินในแถบชายทะเล อีกทั้งยังเป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำทะเลหมายถึงสัตว์ทะเลทั้งหลายจะมาเพาะพันธ์ุบริเวณนี้ ตัวอ่อนของพวกมัน จะอาศัยรากไม้ของป่าชายเลนเป็นเกาะคุ้มกันภัยอันตรายจนกว่าตัวอ่อนจะเจริญเติบโตและแข็งแรงพอที่จะออกสู้ทะเลกลายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ สัตว์น้ำทะเลเหล่านี้ชาวบ้านจะใช้เป็นอาหาร และเป็นสินค้าส่งออกเพิ่มรายได้ให้กับประเทศอย่างมาก

ดังนั้นป่าชายเลนมีประโยชน์มากมายแต่ปัจจุบันนี้ป่าชายเลนได้รับผลกระทบจากสิ่งต่างๆมากมาย ทั้งจากมือมนุษย์ที่ต้องการที่ทำกินแล้ว บุกรุกเข้าไปในป่าชายเลนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของป่าชายเลนเป็นอย่างมาก ดังนั้นในปัจจุบันนี้ป่าชายเลนมีจำนวนลดน้อยลง ลดน้อยลงไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางคณะผู้จัดทำจึงจัดทำโครงการที่จะพัฒนาความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนให้กับบุคคลที่สนใจทั้งในเรื่องการปลูกและการอนุรักษ์ป่าชายเลน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับผู้ที่มีความสนใจในด้านสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้รู้จักระบบนิเวศชายฝั่งมากยิ่งขึ้น และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

2. เพื่อตระหนักและมีจิตสำนึกในการปลูกป่าชายเลนมากยิ่งขึ้น

3. เพื่อเป็นเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนมากยิ่งขึ้น

4. เพื่อสร่างความรัก ความสามัคคีและการอรุณรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. เพื่อป้องกันภัยจากคลื่นลมเมื่อมีฤดูมรสุม

6. เพื่ออนุรักษ์ที่อยู่อาศัยของสัตว์ในป่านิเวศ

7. เพื่อรู้จักการให้แก่สังคมมีสาวนร่วมแบบจิตอาสา ช่วยลดภาวะโลกร้อนและร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลน

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในพื้นที่และชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงชายฝั่ง

ระยะเวลาการดำเนินงาน

วันศุกร์ที่ 10 มี.ค. 2560

สถานที่ดำเนินงาน

อบต.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม

งบประมาณ

• ค่าเรือ 900

• ต้นกล้า 1,000

• อาหารเครื่องดื่ม 800

• อาหารลิง 200

• ค่ารถ(น้ำมัน ) 500

รวม 3,400(10คน)

การประเมินงาน

ประเมินผลการติดตามโครงการ ปลูกป่าในใจคน โดยการทำแบบสอบถามจากบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีความรู้ ความเข้าใจ ตะหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่จะได้ช่วยเหลือสังคม และเรียนรู้พื้นที่ป่าชายเลน และระบบนิเวศมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างระเบียบวินัยและการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีการคิดริเริ่ม รู้จักแก้ไขปัญหาและปรับตัวเข้ากับระบบนิเวศ สืบสานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้จักเสียสละบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.