Kuv Tsev Neeg By:Maiv Ntxawm Vaj

No yog kuv niam thiab kuv tsiv. Kuv niam lub npe hu ua Yee Her. Kuv Tsiv lub npe hu ua Tongkhue Vang.
No yog kuv tus niam laus hlob. Nws lub npe hu ua Dia. Nws muaj me nyuam thiab nws yuav tsiv lawm. Nws muaj tsib tus me nyuam.
Tus no yog kuv tus niam laus thib ob. Nws lub npe hu ua Dawb. Nws tsis muaj tsiv. Nws kawm ntawm peb Fresno State thiab nws tau nws daim Master hau Social Work.
Tus no yog kuv tus niam laus thib peb. Nws lub npe hu ua Paj Kub. Nws yog ib tug xib fwb qhia ntawm. Nws tsis muaj tsiv thiab.
Tus no yog kuv tus niam laus thib plaub. Nws lus npe hu ua Kao. Nws muaj ib tug me nyuam hu ua Scarlette. Nws muaj tsiv thiab. Nws kawm ntawm tab sis no mus ua ib tug xib fwb qhia ntawm peb Fresno State.
Tus no yog kuv. Kuv yog tus nkauj ntxawm. Kuv lu npw hu ua Maiv Ntxawm.

Kuv tsev neeg tag lis no.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.