L'àtom MODELS ATÒMICS

MODEL ATÒMIC DE DALTON

 • Segons Dalton, els elements estaven formats per partícules extremadament petites, anomenades àtoms.
 • La Matèria està dividida en unes partícules indivisibles e inalterables, que són anomenades àtoms.
 • Tots els àtoms de un mateix element són idèntics entre sí (presenten una mateixa massa i propietats).
 • Els àtoms de diferents elements tenen diferent massa i distintes propietats.
 • Els compostos és formen quan els àtoms s'uneixen entre sí, en una relació constant i senzilla.
 • Pàgines Consultades.
 • http://rabfis15.uco.es/Modelos%20at%C3%B3micos%20.NET/modelos/ModDalton.aspx
 • http://100ciainteractiva.webnode.es/modelodalton/
 • http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/unidad2/modelos_atomicos/modelo_dalton

MODEL ATÒMIC DE THOMSON

 • El model atòmic de Thomson, també anomenat "bodi de panses", introdueix l'idea de l'àtom es pot dividir en les anomenades partícules fonamentals.
 • - Electrons, amb càrrega elèctrica negativa.
 • - Protons, amb càrrega elèctrica positiva.
 • - Neutrons, sense càrrega elèctrica i amb una massa molt major que els dos anteriors.
 • Thomson considera l'àtom com una gran esfera amb càrrega elèctrica positiva, en la qual és distribueixen els electrons com petits granits, com panses, i d'aqui esdevingué el nom de la Teoria de Joseph John Thomson, el bodi de panses.
 • Pàgines Consultades.
 • http://www.eis.uva.es/~qgintro/atom/tutorial-04.html
 • http://rabfis15.uco.es/Modelos%20at%C3%B3micos%20.NET/modelos/ModRutherford.aspx
 • http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/mod_ruther.htm

MODEL ATÒMIC DE RUTHERFORD

 • Per a Ernest Rutherford, l'àtom era com un sistema planetari, al qual els electrons giren al voltant d'un nucli atòmic pesant amb càrrega elèctrica positiva (protons).
 • Rutherford considera que l'àtom por dividir-se en:
 • - Un Nucli Central, que conté els protons i els neutrons, per tant és aqui on es concentra tota la càrrega elèctrica positiva i tota la massa del àtom.
 • - Una escorça, formada per electrons, que giren al voltant del nucli en òrbites circulars, de forma similar a com els planetes giren al voltant del Sol.
 • Els experiments de Rutherford, van demostrar que el nucli és molt petit en comparació amb la mida total de l'àtom, i per tant, aquest està pràcticament buit.
 • Pàgines Consultades.
 • http://www.eis.uva.es/~qgintro/atom/tutorial-04.html
 • http://rabfis15.uco.es/Modelos%20at%C3%B3micos%20.NET/modelos/ModRutherford.aspx
 • http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/mod_ruther.htm
Created By
Adrià Gómez Arteaga
Appreciate

Credits:

Created with images by DariuszSankowski - "knowledge book library"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.