Kroniske smerter? Sammensatt protokoll for bedre funksjon og mindre smerter.

Strukturell oppretting - ernæring - stressredusering - smerteforståelse - trening - bevegelseslære.

Sliter du med smerter på jobb? Opplever du sideforskjeller på kroppen? Dårlig bevegelse og funksjon? Stiv nakke og vond rygg? Smerter i knær eller hofte?

Created By
Tor Stromsnes
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.