Loading

bwthyn.cymru Bythynnod moethus ym Mhen Llŷn

Ymlaciwch o fore gwyn tan nos yn y bythynnod hyfryd a adeiladwyd yn y 1920au ger draeth Abererch, sef Awelfryn a Maes Teg. O’r balconi mawr yn y ddau fwthyn gallwch fwynhau golygfeydd o Fae Ceredigion, Eryri a’r arfordir. Sgroliwch i lawr am wybodaeth ar y ddau fwthyn.

Awelfryn

Adeiladwyd Awelfryn gan fy nhaid, William Jones yn y 1920au ar dir tua milltir o Bwllheli a milltir o draeth Abererch. Yn 2012 adnewyddwyd y bwthyn gyda’r ffocws ar gynaladwyedd. Mae tu blaen y bwthyn yn draddodiadol ond y cefn yn fodern gyda tho sedam a wal gwydr sy’n gwynebu tua’r de. Tu hwnt i’r wal mae yna falconi lle gellir gweld golygfeydd bendigedig o Fae Ceredigion ac Eryri.

Mae ystafell fyw Awelfryn yn agored. Mae’r gegin fodern y tu ôl i hen bopty bara sydd hefyd yn cynnwys tân coed. I gefn yr ystafell mae yna fwrdd a chadeiriau a chyfle i wylio’r olygfa tra’n bwyta. Mae gan y lolfa ddigon o le i bawb ymlacio – a theledu “Smart”.

Mae gan Awelfryn wres canolog i’w gadw’n gynnes trwy’r flwyddyn. Mae yno hefyd wifi ffeibr a theledu sydd yn medru dangos Netflix, Amazon Prime a Now TV.

Mae yna le i 6 gysgu yn Awelfryn mewn 3 ystafell wely (Un “king”, un dwbl ac un “twin”). Yn yr ystafell molchi mae yna fath a chawod ar wahan.

Ystafell wely yn y cefn gyda gwely mawr a drysau yn agor allan i’r balconi.

Ystafell wely dwbl.

Ystafell wely dau sengl

Am fwy o wybodaeth gan gynnwys argaeledd, map yn dangos lleoliad a manylion bwcio cliciwch isod.

Mae prisiau Awelfryn yn amrywio o £490 i £1185

Maes Teg

Lleolir Maes Teg (Sgwner View gyda Quality Cottages) milltir o Bwllheli a milltir o draeth bendigedig Abererch. Gallwch ymlacio yma o’r wawr tan yr hwyr a mwynhau’r golygfeydd godidog o Fae Ceredigion, Eryri a’r arfordir. Hwyliodd fy hen daid, Capten John Evans, sgwners allan o Abererch yn y 1880au a petaech yn eistedd yn y cae lle mae’r bwthyn yn sefyll heddiw yna byddech yn medru ei weld! Datblygwyd y bwthyn yn 2018 gyda ffocws ar gynaladwyedd – ac mae’n drawiadol wrth i chi gerdded trwy’r drws. Mae’r ystafell fyw yn olau a gallwch weld trwy’r fwthyn at yr olygfa i’r balconi yn y cefn.

Mae Maes Teg yn cysgu hyd at 8 person. Mae’n fwthyn agored gyda chegin modern, ardal i fwyta a lolfa lle mae yna dân coed.

Mae yna wres canolog yn y bwthyn sy’n ei gadw’n gynnes trwy’r flwyddyn. Mae yma hefyd wifi ffeibr a theledu “smart” sy’n medru dangos Netflix, Amazon Prime a Now TV.

Ystafell wely ar y llawr cyntaf gyda gwely mawr a golygfeydd gogoneddus o’r ardal.

Ystafell wely lawr star gyda gwely mawr a drysau’n arwain at y balconi.

Adolygiadau hyfryd yn ein llyfr ymwelwyr eleni

Am fwy o wybodaeth am Maes Teg (Sgwner View gyda Quality Cottages) gan gynnwys argaeledd, map yn dangos lleoliad a manylion bwcio cliciwch isod:

Mae prisiau Maesteg yn amrywio o £585 i £1675

Yr olygfa o Maes Teg

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.