Kaitaan lukio Kaitans gymnasium

- Kaitans gymnasium började i 1966 av Vapaniemen yhteiskoulu, en byggnad var färdig i 1970

- 350 studenter i gymnasiet och en grundskola

- Vi har en allmänslinje och en bildkonstlinje

Lunch i Finland är kostnadsfri

I finska gymnasium du ta kurser, inte normal klasser

Efter alla kurser är avslutat, du ta studentar

Glad student i Kaitans :)

Gamla dansar är traditionell ärende varje år

Finska skolan är den bästa!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.