Konstruere sperre

Dette skal vi frem til

For å konstruere ei taksperre må du anvende dine matte kunnskaper, materiallære, målekunnskaper, tegningforståelse, verktøy og nøyaktighet.

Før du starter trenger du

Tommestokk, ny spisset blyant, kalkulator, sirkelsag, stikksag og en Lindefjeld vinkel

Vi ser først på tegningen til redskapsbua som vi skal konstruere ei sperre til.

Her er vi ute etter å finne husbredden, lengden på takutstikket, takvinkel, dimensjonen på drager og dimensjonen på ytterveggen.

Med hjelp av Lindefjeld vinkelen kan vi finne stigningforholdet i forhold til vinkelen på taket.

Vi ser på tallene som står i midten over stigningsforhold, og finner 22 grader. På linjen til venstre for gradene, over lengde alminnelig sperre, finner vi tallet 1.078 (1.08)

Nå vil vi bruke informasjonen vi har funnet og legge dette inn i formelen:

HALV HUSBREDDE + UTSTIKK x FAKTOR ALM. SPERRE (1500 + 200) x 1.08 = 1836mm

Vi har nå funnet lengden på sperren

Vi kutter sperrene litt for lange slik at vi har litt å gå på når vi skal merke opp. En lengde på 2000 mm vil passe fint her.

Før vi starter markeringen sikter vi på sperren og merker av med et x på den siden busen er. Vi vil ha busen opp når vi legger sperrene på taket. Dette er på grunn av egenvekt og snølast som senere blir liggende på taket.

Vi starter markeringen i nedre ende av sperren. Her bruker vi Lindefjeld vinkelen og markerer et loddkutt.

På enden av bordet vil det senere bli montert et pannebord. Vi må derfor ta høyde for hvilken dimensjon det er på pannebordet, også trekker vi fra en tomme.

Her skal vi bruke et 5" pannebord, altså 123mm. Det riktige er da at lengden på loddkuttet skal være 98mm, men vi gjør det enkelt og markerer på 100mm

Ut i fra merket lager vi et vaterkutt.

Vi vet fra å kikke på tegningen at utstikket skal være 200mm. Vi ganger lengden på gavelutstikket med faktor for alminnelig sperre.

200mm x 1.08 = 216mm

Vi måler 216mm fra enden av sperren og opp langs undersiden hvor vi finner punktet hvor første salingshakk starter. Her tegner vi en ny loddstrek.

Ytterveggen som salingshakket skal ligge på er 68 mm. Vi tar da bredden på ytterveggen og ganger med faktor alminnelig sperre. Anbefalt liggeflate 70 - 100 mm etter NS.

68 mm x 1.08 = 73,3 mm

Vi måler videre 73,3 mm på undersiden av sperren og finner punktet hvor salingshakket slutter. Vi legger Lindefjeld vinkelen på og streker av 22 grader.

Når vi setter denne linjen må vi tenke på at det ikke er lov til å hakke høyere enn 1/3 av sperrens bredde. Gjør vi det kan vi risikere at utstikket brekker av når det blir utsatt for vekt.

Vi skal så finne ut hvor sperren slutter, og markere det med en loddstrek. Vi ganger nå halv husbredde med faktor for alminnelig sperre.

1500mm x 1.08 = 1617 mm

Vi måler fra punktet hvor det første salingshakket starter, og opp langs undersiden av sperren. Her markerer vi et nytt loddkutt.

Vi trenger nå å finne rafthøyden. Den finner vi ved å måle langs loddkuttet merket ved starten av første salingshakk. Vi måler hvor mye det er igjen til toppen. Her ser vi at det er 130 mm.

Vi måler så 130 mm ovenfra og ned på det øverste loddkuttet og setter et merke.

Nå trenger vi og finne ut av dimensjonen på drageren. Denne vet vi har en bredde på 72mm. Sperren skal ligge halvveis inne på drageren. Vi deler derfor 72mm på to og får 36mm.

Fra punktet vi satt for rafthøyden måler vi ut 36mm, legger på Lindefjeld vinkelen og streker av 22 grader.

Vi bruker igjen Lindefjeld vinkelen og merker av fra punktet vi fant da vi målte ned rafthøyden. Her setter vi en strek over til loddstreken ved siden av.

Vi kutter nå ut de markerte områdene. Her kan du bruke sirkelsag, pendelstikksag eller ei stikksag.

Ved å utføre prosessen som er beskrevet får vi det øverste resultatet.

Ved åpen gesimsløsning kan også vaterkuttet kuttes fra markerte 100 mm og til starten av første salingshakk. Da får du resultatet som er vist som sperre nr. 2

Credits:

Created with images by Clearly Ambiguous - "Roof Tile"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.